Dokumenty
SoftwareStudio Sp. z o.o.
2.0.5 Varies with device
Program umożliwia rejestrowanie dokumentów zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej jednostce organizacyjnej. Zarejestrowane dokumenty są odpowiednio klasyfikowane, następuje nadanie numeru zbudowanego w oparciu o klasyfikację dziesiętną (na numer składają się następujące informacje: symbol jednostki organizacyjnej, symbol klasyfikacji dziesiętnej, kolejny numer sprawy, kolejny numer akt sprawy, rok).

Zastosowanie skanowania i elektronicznej archiwizacji dokumentów pozwala na zwiększenia bezpieczeństwa ich przechowywania wraz z zapewnieniem zestawu funkcji dodatkowych takich jak kontrola i przydzielanie uprawnień, wsparcie dla pracy grupowej, automatyczna archiwizacja dokumentów, łatwe i szybkie wyszukiwanie dokumentów

Klasyfikacja i kategoryzacja dokumentów Program umożliwia rejestrowanie dokumentów zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej jednostce organizacyjnej. Zarejestrowane dokumenty są odpowiednio klasyfikowane, następuje nadanie numeru zbudowanego w oparciu o klasyfikację dziesiętną (na numer składają się następujące informacje: symbol jednostki organizacyjnej, symbol klasyfikacji dziesiętnej, kolejny numer sprawy, kolejny numer akt sprawy, rok). Odpowiednia klasyfikacja dokumentu sprawy może wyznaczać kategorię, z którą związana jest m.in. informacja o archiwizacji dokumentu oraz jak długo dokument musi być przechowywany. W ten sposób w bazie danych dostępny jest rejestr spraw będący chronologicznym spisem wszystkich wpływających i obsługiwanych dokumentów. Możliwe jest również wyszukiwanie spraw w oparciu o numer lub kategorię nadaną podczas rejestracji.

The program allows you to record documents in accordance with the rules in force in a given organizational unit. Registered documents are properly classified, followed by assigning a built based on the classification decimal (number includes the following information: OU symbol, a symbol of a decimal classification, another case number, sequence number of the file, one year).

The use of scanning and electronic archiving of documents allows you to increase the security of their storage along with providing a set of additional functions such as the control and allocation of allowances, support for group work, automatic archiving of documents easy and fast retrieval of documents

Classification and categorization of documents The program allows you to record documents in accordance with the rules in force in a given organizational unit. Registered documents are properly classified, followed by assigning a built based on the classification decimal (number includes the following information: OU symbol, a symbol of a decimal classification, another case number, sequence number of the file, one year). The appropriate classification of the document may define a category of cases, which is related to, among others, information about document archiving, and how long the document must be stored. In this way, the database is available a record of matters which affect the chronological list of all documents and supported. You can also find cases based on the number or category given during registration.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less