Vip blagajna
VIPNET HRVATSKA
Varies with device Varies with device
Olakšajte si posao uz Vip fiskalnu blagajnu! Uz korisničku podršku 24 sata dnevno i osiguran zamjenski uređaj u slučaju kvara, nadzor poslovanja lakši je nego ikad.
Fiskalna blagajna dostupna je na različitim uređajima i unutar različitih internetskih paketa, a zatražiti je možete putem obrasca ili u najbližem Vip centru.

Sve što trebate je uređaj, internet i mobilni pisač i u trenu možete izdavati račune u uredu, lokalu ili na terenu bez obzira kojom se djelatnošću bavite.

• brzo postavljanje usluge i jednostavan rad
• korisnička podrška 24 sata dnevno i osiguran zamjenski uređaj u slučaju kvara
• udaljeni nadzor poslovanja po svakoj blagajni u realnom vremenu
• stalne nadogradnje usluge prema promjenama zakona i druga unapređenja
• mogućnost stavljanja svake licence u sezonsko mirovanje
• mogućnost izdavanja računa i u slučaju prekida veze s Poreznom upravom
• mogućnost korištenja vlastitih uređaje ili kupovine novih uređaja na 24 rate
• Praćenje skladišta i zaliha robe
• Uvoz robe te definiranje složenih proizvoda poput normativa za ugostiteljstvo ili kompleta proizvoda
• Dodatni opis uz artikl
• Izmjene cijena i popusta po artiklu, korisniku, načinu plaćanja
• Podrška za artikle oslobođene PDV-a (na računu možete ispisati osnovu temeljem koje se na artiklu ne obračunava PDV)
• Virmanski računi sa svim nužnim podacima (datum valute, račun za uplatu, temeljni kapital, članovi uprave itd.)
• Izrada računa po mjestima isporuke
• Slanje računa i ponuda na odabrani e-mail
• Veze sa računovodstvom – možete automatski mjesečno slati izvješća na e-mail adresu vašeg računovodstvenog ureda sa svim podacima potrebnim za knjiženje

Simplify your work with Vip fiscal coffers! In addition to customer support 24 hours a day and secured a replacement device in case of failure, control operations easier than ever.
Fiscal cash register is available on a variety of devices and within various Internet packages, and you can request the form or in the nearest Vip center.

All you need is a device, internet and mobile printer, and in an instant you can issue invoices in an office, bar or on the ground regardless of the business you are.

• Quick Start services and easy operation
• customer support 24 hours a day and secured a replacement device in case of failure
• remote monitoring for each cash register in real time
• permanent upgrade services to changes in laws and other improvements
• the possibility of placing each license to seasonal hibernation
• the ability to issue an invoice and when connection with the Tax Administration
• the ability to use their own equipment or purchase new devices in 24 installments
• Monitoring of warehouses and stock
• Imports of goods and define complex products such as norms for catering or sets of products
• description with item
• Changes to prices and discounts per item, user, pricing
• Support for the items exempt from VAT (the account can print based on the basis that the article does not include VAT)
• Wire Transfer Accounts with all the necessary information (date of currency account for payment, share capital, board members, etc.).
• Creating an account at their delivery points
• Sending account and offer the selected e-mail
• Relationship with accounting - can automatically send monthly reports to the e-mail address of your accounting office with all the information necessary for posting

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less