Palmiye Pusula
Palmiye Yazılım
1.6 Varies with device
BİLGİ AVCILIĞI

200 karakterlik akıllı telefon hatırlatmaları;

 Mevzuat değişiklikleri,

 İçtihat değişikleri,

 Haftalık Kamu İhale Kurumu Uyuşmazlık Karar Örnekleri,

 Sayıştay Karar Örnekleri,

SİSTEMATİK BİLGİLENDİRMELER

180 karakter ile bilgi notuna yönlendirme linki;

 Mevzuat değişikliği hakkında özet bilgilendirme,

 Yayımlanan rehber, yönerge hakkında bilgilendirme,

 Uzman görüşü veya makale yönlendirmeleri,

Kamu Mali Yönetimi

 Resmi Gazete değişiklikleri,

 Maliye Bakanlığı (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel

Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlanan rehber, genelge, broşür

 Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan stratejik yönetime ilişkin bilgiler,

 İç kontrole ilişkin iyi uygulama örnekleri,

 Kamu mali yönetimine ilişkin yayımlanan yeni makaleler, görüşler…

İhale Mevzuatı

 Resmi Gazete değişiklikleri,

 Kamu İhale Kurumundan güncel uyuşmazlık karar örnekleri,

 Kamu ihalelerine yönelik önemli yargı kararları,

 İhale suçlarına yönelik önemli Yargıtay Kararları,

 İhalelere yönelik önemli makaleler

Kamu Personel Mevzuatı

 Resmi Gazete değişiklikleri,

 Devlet Personel Başkanlığının güncel görüşleri,

 Maliye ve İçişleri Bakanlığı tarafından verilen görüşler, genelgeler,

 Personel mevzuatına ilişkin önemli yargı kararları

Kamu Denetim Mevzuatı

 Resmi Gazete değişiklikleri,

 Sayıştay Genel Kurul Kararları ile Temyiz Kurulu Kararları

 Denetim Rehberleri

 İç denetim mevzuatı değişikleri

 Mülkiye teftiş kurulu rehberleri

Diğer

 Vergi özelgeleri

 İçişleri Bakanlığı görüşleri

 Kalkınma Bakanlığı rehberleri

 Kamuyu ilgilendiren genel ve görüşler

Bilgi Değirmeni

 Güncel mevzuat değişiklerinden kısa bilgilendirmeler

 Dönemsel bilgi hatırlatmaları

 Dönemsel uyarılar

 Kritik içtihat uyarıları

İçtihat Pusulası

 Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay kararlarından seçme bilgilendirmeler

 Belediyelere yönelik içtihadı birleştirme kararları

 Kamu İhale Kurumu uyuşmazlık kararları

Makale Harmanı

 Kamu maliyesi, hukuku, yargılaması ve denetimi üzerine makaleler

 Kamu kurumlarının elektronik makaleleri, Sayıştay Dergisi, Adalet Dergisi, Maliye Dergisi

Mevzuat Blogları

 Yarım sayfalık mevzuat bilgilendirmeleri

 Mevzuat tartışma alanı,

 Kullanıcıların kısa yazı yazarak, deneyim kazanma ve ücret kazanma imkanı

Elektronik Mevzuat Kitapları

 Kamu maliyesi, hukuku, yargılaması ve denetimi üzerine e-kitaplar

 Kamu kurumlarının elektronik kitaplar

Mevzuat Sunumları

 Kamu maliyesi, hukuku, yargılaması ve denetimi üzerine sunumlar

INFORMATION ON FISHING

200-character smart phone reminders;

 legislative changes,

 case-law changes,

 Weekly Dispute Resolution Public Procurement Authority Samples,

Examples of the Court of Auditors  Decision,

Systematic studies INFORMATION

routing information to link notes to 180 characters;

 informative overview of the regulatory changes,

 published guidance, information about the guidelines,

 Expert opinion or article redirects,

Public Financial Management

 Official Gazette changes,

 Ministry of Finance (Department of Strategy Development, Budget and Fiscal Control

Directorate General of Public Accounts Directorate) released by directory, circulars, brochures

Information on strategic management  published by the Ministry of Development,

 internal control for examples of good practice,

 new articles are published for public financial management, opinions ...

Procurement Legislation

 Official Gazette changes,

 the current dispute decision samples from the Public Procurement Agency,

 important judicial decisions for public procurement,

 important Supreme Court for Tender crime,

 important articles for tender

Public Personnel Law

 Official Gazette changes,

 current views of the State Personnel Presidency

 Finance and opinions issued by the Ministry of Interior, circulars,

 important judicial decisions relating to staff regulations

Public Control Legislation

 Official Gazette changes,

 Board of Appeal Decision of the Court of Auditors General Assembly Resolutions

 Auditing Guidelines

 internal audit legislation changes

 Civil supervisory board guides

Other

 The tax rulings

 Ministry of Interior views

 Development Ministry guidelines

 public affairs and public opinions

Information Mill

 Current legislation briefing from different

 periodic reminders information

 periodic warnings

 jurisprudence critical alerts

Precedent Compass

 Supreme Court, Supreme Administrative Court and the decision to select notifications from the Court of Auditors

 decision of joint for Municipalities

 Public Procurement Authority dispute resolutions

Article Blend

 public finance, law, articles on the trial and control

 electronic article of public institutions, the Court of Auditors Magazine, Justice Journal, Journal of Finance

Legislation Blogs

 inform the Half-page legislation

 Legislation discussion area,

 users writing short articles, wage earning experience and winning opportunities

Electronic Legislation Books

 public finance, law, jurisdiction and control over e-books

 electronic books of public institutions

Legislation Presentations

 public finance, law, proceedings and presentations on auditing

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less