SISMAPS
Tapdesk Innovation
1.2 Varies with device
SISMAPS Mobile adalah merupakan aplikasi tambahan kepada sistem web sedia ada yang boleh didapati melalui laman web www.sismaps.jpbdselangor.gov.my. Aplikasi ini dibangunkan bagi membantu Pihak Berkuasa Tempatan, orang awam dan kakitangan jabatan dalam mencapai dan memperolehi maklumat-maklumat perancangan RSN dan RT dengan mudah dan ringkas.

Pihak JPBD Negeri Selangor dengan sedaya upaya akan memastikan segala maklumat yang terkandung di dalam aplikasi ini adalah setepat mungkin. Namun, pekhidmatan ini disediakan secara "as is and as available basis". Ia tidak boleh dijadikan sebagai alat dalam membuat keputusan mutlak. Sebarang pertanyaan, sila hubungi:

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
NEGERI SELANGOR
Tingkat 15-18 Bangunan Darul Ehsan,
No.3 Jalan Indah, Seksyen 14,
40646 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA.
Emel : webmaster@jpbdselangor.gov.my
Tel. : 03-5511.6666
Faks. : 03-5511.3557 | 03-5510.5051

SISMAPS Mobile is an application in addition to the existing web system which is available through the website www.sismaps.jpbdselangor.gov.my. This application was developed to assist the local authorities, the public and staff in achieving and acquiring information RSN and RT planning easy and simple.

The Selangor State DTCP desperately will ensure that all information contained in this application is as accurate as possible. However, these services are provided "as is and as available basis". It can not be used as a tool in making the ultimate decision. Any questions please contact:

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
SELANGOR
15-18 Floor Bangunan Darul Ehsan,
Jalan Indah 3, Section 14,
40646 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Email: webmaster@jpbdselangor.gov.my
Tel. : 03-5511.6666
Fax. : 03-5511.3557 | 03-5510.5051

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less