Dagstaten
ThunderBuild BV
1.2.6 Varies with device
Welke taken hebben uw medewerkers op een dag uitgevoerd? Hoeveel tijd hebben ze daarvoor nodig gehad en op welke locatie hebben ze die taken uitgevoerd? Met Dagstaten van ThunderBuild wordt het mogelijk om op een gemakkelijke manier een antwoord te krijgen op deze vragen.

Dagstaten is een aanvulling op Freetrack. Freetrack (www.freetrack.nl) registreert met behulp van GPS de locatie van personen en voertuigen en kan de route (track) weergeven die de persoon of het voertuig heeft afgelegd.

Dagstaten in combinatie met een Freetrack PRO abonnement biedt uw organisatie de volgende voordelen:

• Inzicht in de activiteiten van uw medewerkers op het door u gewenste detailniveau;
• De locatie en ritten van medewerkers en voertuigen direct in beeld;
• Altijd de huidige activiteit van uw medewerkers live inzichtelijk;
• Hulpmiddel bij urenregistratie;
• Hulpmiddel bij het factureren van uitgevoerde werkzaamheden aan opdrachtgevers.

Dagstaten is een generiek opgezette applicatie, waardoor de oplossing geschikt is voor meerdere branches:

• Met behulp van de intuïtieve webapplicatie maakt u zelf de taken aan;
• U kunt zelf het gewenste detailniveau van een taak aanpassen: ontwerp uw eigen taken;
• U kunt desgewenst werken met voertuigtypen en afhankelijk van het gekozen voertuigtype taken wel of niet tonen;
• U kunt uw medewerkers aanvullende informatie laten invoeren;
• Laat uw medewerkers aangeven met welk materieel ze werken, door een keuze in een lijst te maken of een QR-code te scannen;
• Laat uw medewerkers aangeven voor welke opdrachtgever ze werken, door een keuze in een lijst te maken;
• Eenvoudig pauzetijden registeren;
• Het uitvoeren van depotmutaties en wegingen op een weegbrug via WeegNet wordt ondersteund in Dagstaten.

The duties of your employees performed in one day? How long have they had previously needed and the location where they performed these tasks? With daily records of Thunder Build is it possible an easy way to get these questions answered.

Daily records complements Freetrack. Freetrack (www.freetrack.nl) registers using the GPS location of persons and vehicles and the route (track) show that the person or the vehicle has traveled.

Daily records in combination with Freetrack PRO subscription offers your organization the following benefits:

• Understanding the activities of your employees at the level of detail desired by you;
• The location and rides of employees and vehicles directly into the picture;
• Always the current activity of your employees live transparent;
• Assist in timesheets;
• Assist in the billing work carried out to customers.

Daily records is a generic patch application, so the solution is suitable for multiple industries:

• Using the intuitive web application helps you create the tasks;
• You can set the level of detail of a task to edit yourself: design your own tasks;
• You can optionally work with vehicle types and depending on the selected vehicle type or not show tasks;
• You can get your employees to enter additional information;
• Let your employees identify with what equipment they work, in a list to make a selection or scanning a QR code;
• Let your employees indicate which client they work, by making a choice in a list;
• Easy pausetimes register;
• Conducting depot mutations and considerations on a weighbridge is supported in daily records. Using WeegNet

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less