Novemogucnosti.com
E-media Vukovar
0.1 Varies with device
Tvrtka Nove mogućnosti ima desetogodišnje iskustvo u pružanju konzultantskih usluga na područjima razvoja poduzetničkih pothvata i financiranja investicijskih projekata poduzetnika, investitora te gradova i općina. Točnije pronalazimo bespovratna financijskih sredstava nacionalnih ministarstava i agencija te EU fondova, te povoljnih kreditna i državnih jamstava. Naše iskustvo i prilagodljivost potrebama klijenata glavna su naša konkurentska prednost. Stručno se usavršavamo i te posjedujemo certifikate i naobrazbu što je uz naše iskustvo velika dobit i garancija za uspjeh.

Naša vizija je da vam pomognemo ostvariti ideje naših klijenata da zajedno s nama lakše realiziramo investicijski projekt te smanjimo investicijski rizik i povećamo uspješnost realizacije projekta.

Veliki interes za korištenjem poticajnih sredstava od strane države, županija, gradova i općine te strukturnih fondova EU pruža nam ogroman prostor za djelovanje, a sve u cilju zadovoljenja potreba naših klijenata.

Naše iskustvo u izradi, prijavi svih vrsta investicijskih projekata i zatvaranje financijske konstrukcije iz različitih izvora financiranja, radi li se o kreditima poslovnih banaka, sredstvima dobivanim iz EU fondova ili kombinacija jednog i drugog. Uglavnom korištenje strukturnih fondova nam nalaže da moramo osigurati financiranje investicijskih projekata iz vlastitih ili kreditnih sredstava i tek nakon završetka investicije tražiti povrat sredstava iz EU fonda, a pritom poštivajući sve uvjete i procedure definirane 2015-01-20 11.32.26natječajnom procedurom. Upravo je to prostor u kojemu pružamo naše usluge od razrade projektne ideje, prijave na EU natječaj, zatvaranje financijske konstrukcije putem poslovnih banaka ili Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), provedba projekta, povrat sredstava od EU fonda.

Company New opportunities have ten years of experience in providing consulting services in the areas of development of entrepreneurial ventures and the financing of investment projects of entrepreneurs, investors, and cities and municipalities. Specifically find grant funding of national ministries and agencies as well as EU funds and favorable credit and government guarantees. Our experience and adaptability to clients' needs are the main our competitive advantage. Specialized in and hold certificates and education as our experience with large profits and guarantee for success.

Our vision is to help realize the ideas of our customers to join us and help realize an investment project and reduce investment risk and increase the success of the project.

Great interest for the use of incentives by the state, counties, cities and municipalities and the EU Structural Funds provides us with a huge space for action, with the aim of satisfying the needs of our clients.

Our experience in the development, application of all types of investment projects and the closure of the financial structures of the various sources of funding, whether it is a commercial bank credits, funds were gained from EU funds or a combination of both. Basically the use of structural funds guarantees that we provide financing investment projects from their own funds or credit, and only after the completion of the investment to seek recovery of funds from the EU funds, and while obeying all the conditions and procedures defined 20/01/2015 11.32.26natječajnom procedure. This is precisely the area where we provide our services from elaborate project ideas, to EU competition, closing financial structure through commercial banks or the Croatian Bank for Reconstruction and Development (HBOR), project implementation, recovery of EU funds.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less