Szkolenia BHP on line
IR-Expert Sp. z o.o.
1.0 Varies with device
Firma "IR-EXPERT" powstała w 2010 roku, jednakże nasze doświadczenie zawodowe rozpoczęło się 1996r i dążyło do rozszerzenia naszych umiejętności w szerokim zakresie doradztwa i usług dla przedsiębiorczości.
Każdy z kursów jest darmowy. Odpłatne jest tylko wystawienie certyfikatu.
Autorami szkolenia jest grupa specjalistów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, przez co zawarty w szkoleniu materiał jest w pełni zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. nr 180. Poz. 1860, z późn. zm.)
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności organizowania pracy zgodnie z przepisami BHP. Każdy uczestnik może otrzymać po zaliczeniu kursu zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP, ważne w całym kraju, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

The company "IR-EXPERT" was established in 2010, however, our experience began 1996 and sought to expand our skills in a wide range of advice and services of the business.
Each of the courses is free. Payable only the issue of the certificate.
The authors of the training is a group of OSH and fire protection, which included the training material is fully compliant with the requirements of Regulation of the Minister of Economy and Labour of 27 July 2004. on training in the field of occupational safety and health (Journal of Laws No. 180 Pos. 1860, as amended. amended).
The training ends with a test to verify familiarize the trainee's knowledge covered by the training program and the ability to organize work according to safety regulations. Each participant may receive after completing the course a certificate of completion of training in health and safety, important in the country, recognized by the State Labour Inspectorate and other bodies of state supervision over working conditions.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less