Vodafone OneNet CZ
Vodafone Czech Republic a.s.
1.2 Varies with device
V dnešní době je mobilní telefon používán k mnoha jiným účelům, než je telefonování. Pořizování fotek, e-mailová komunikace, navigace v mapě, poslech hudby nebo hledání v jízdních řádech jsou dnes jedny z běžných činností na chytrém mobilním telefonu. Ne vždy si ale přejete být rušeni hovory. Není úplně žádoucí brát hovory během jednání nebo během zasloužené dovolené. Možná můžete hovor vzít, ale určitě ne vyřídit. Telefon není možné jednoduše „přepnout na tichý profil nebo nebrat“, jak je to dosud častou praxí. Dále, pokud se nacházíte po určitou dobu mimo signál, volajícím se ozývá jen něco jako „Volaný je dočasně nedostupný, zkuste zavolat později.“ a vy se nemáte jak postarat o volajícího zákazníka. Proto jsme pro vás vytvořili aplikaci Vodafone OneNet pro chytré mobilní telefony.

- Aplikace umožňuje nastavit tzv. Důvod nepřítomnosti. Tedy hlášku, která volajícímu oznámí, že nemůžete hovor vyzvednout, z jakého důvodu a také kdy to bude opět možné. Zároveň mu nabídne možnost spojit se přímo s vaším kolegou, kterého si v aplikaci nastavíte, anebo přepojit do hlasové schránky. Hláška je stále aktivní, i když telefon vypnete nebo se nacházíte mimo signál. Máte tím také jistotu, že o volajícího je vždy „postaráno“. Můžete si nastavit čísla, která se vám mohou dovolat přímo za každých okolností, např. rodinní příslušníci, váš nadřízený, apod.

- Aplikace také slouží jako komfortní vstup do Vodafone OneNet mobilní samoobsluhy. Vodafone OneNet mobilní samoobsluha umožňuje nastavení dalších služeb, jako je například přesměrování telefonu, přesměrování hlasových zpráv na e-mail nebo zjištění množství vyčerpaných dat z vašeho datového tarifu.

- Aplikaci mohou použít jen zákazníci Vodafone OneNet v České Republice.

Nowadays, the mobile phone is used for many purposes other than phone calls. Taking photos, e-mail communication, navigation map, listening to music or search timetables are today one of the normal activities on your smart mobile phone. Not always but wish to be disturbed by calls. It is not entirely desirable to take calls during a meeting, or a well-deserved vacation. Maybe you can take the call, but certainly not settle. The phone is not possible to simply "switch to silent profile or not to take," as it is still common practice. Furthermore, if you are after some time off signal caller is heard only something like "Calling is temporarily unavailable, try your call later." And you do not have to take care of calling customer. Therefore, we have created an application Vodafone OneNet for smartphones.

- The application allows you to set the so-called. The reason for the absence. Therefore message that notifies the caller that you can not answer the call, why and when it will be possible again. At the same time offers him the opportunity to connect directly with your colleague, which you set in your application, or to transfer to voicemail. Message is still active, even if the phone is turned off or you are out of range. You have also the assurance that the caller is always "taken care of". You can set the numbers that you can call directly under any circumstances, eg. Family members, your boss, etc.

- The application also serves as a comfortable entry into the Vodafone OneNet mobile self-service. Vodafone OneNet allows mobile self-service settings of other services, such as call forwarding phone call forwarding voice messages to e-mail or measure the amount of depleted of data from your data plan.

- You can only use Vodafone OneNet customers in the Czech Republic.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less