IZIO
IReSoft, s.r.o.
2.75 Varies with device
IZIO - Váš první informační systém

Všechno je jednou poprvé.

Jistě si pamatujete na váš první firemní počítač, na vašeho prvního zaměstnance, prvního zákazníka nebo na vaše první firemní auto. Určitě. Byly to důležité milníky v historii vaší firmy. S tím, jak roste vaše firma, přišel čas psát budoucnost vašeho podnikání a pořídit si první informační systém. Pořídit si IZIO.

Pokud vám přibývají zakázky, IZIO vám je všechny dokáže evidovat a hlídat jejich ziskovost. Pokud rozšiřujete pracovní tým, IZIO vám pomůže nejen zadávat úkoly svým zaměstnancům, ale mít dokonalý přehled o vykazování práce.

Díky tomu přesně víte o časové náročnosti a finančním přínosu konkrétní zakázky. Pokud vám roste portfolio zákazníků a dodavatelů, IZIO vám pomůže také v oblasti řízení vztahů s nimi. K tomu všemu vám IZIO přináší veškerou obchodní statistiku i vydatnou pomoc při fakturaci.

A pokud velmi často cestujete za obchodem nebo jste s rodinou mimo firmu, IZIO vám umožní kontrolovat firmu odkudkoliv – stačí mít počítač nebo chytré mobilní zařízení a připojení k internetu.

Aplikace vám umožní:

• Přehled zakázek, možnost vytvářet nové zakázky, měnit jejich údaje, měnit stavy
• Grafické zobrazení stavu zakázky
• Přehled záznamů a úkolů napojených na zakázky
• Přehled vykázané práce, nákupů a výdajů s možností editace
• Přehled klientů a dodavatelů vč. kompletní editace
• Přehled kontaktních osob, záznamů a úkolů napojených na klienty a dodavatele
• Moje zadané i obdržené úkoly vč. jejich kompletní správy, vytváření nových úkolů, vykázaní práce, změna stavů
• Možnost vkládat záznamy vč. fotografie ve formě přílohy
• Připomínání záznamů jiným osobám
• Přehled připomínek, notifikace při příchodu nové připomínky

Stažení aplikace je zdarma. Po jejím spuštění můžete ihned otestovat její funkčnost na ukázkových datech bez nutnosti založení účtu.

Pokud si přejete propojit mobilní aplikaci s vaší firmou, kterou jste si založili na stránkách IZIO, budete potřebovat IČ (stejné jako pro založení účtu), login a heslo (stejné jako do aplikace na počítači). Pro zajištění bezpečného přístupu k vašim datům je nutné vaše mobilní zařízení nejdřív autorizovat na počítači.

Více informací najdete po přihlášení na klientské zóně klient.izio.cz nebo nás kontaktujte na infolince +420 734 150 760.

IZIO - Your First Information System

First time for everything.

Surely you remember your first business computer, on your first employee first customer or your first company car. Definitely. These were important milestones in the history of your company. As your business grows, the time came to write the future of your business and take the first information system. Getting a IZIO.

If your gain zakázky, IZIO is all you can record and watch their profitability. If you are extending the working team, IZIO not only helps you to assign tasks to their employees, but to have a complete overview of the reporting work.

Therefore precise know about the time and financial contribution of the specific contract. If you are growing portfolio of customers and suppliers IZIO can also help you in managing relationships with them. To all you IZIO brings all trade statistics and hearty assistance with billing.

And if you frequently traveling for business or with your family outside the company IZIO allows you to control firmu anywhere - just have a computer or smart mobile devices and internet.

Application allows you to:

• Overview of procurement, the ability to create new orders, and change their information, change states
• Graphic display job status
• List of Records and tasks napojených contracts
• Eligibility for work, shopping and spending with editing
• List of clients and suppliers incl. complete editing
• Overview of contact persons, notes and tasks connected to clients and suppliers
• My settings and receiving the task incl. their entire administration, creating new challenges of presenting work state changes
• Ability to insert records incl. photo as an attachment
• The invocation records to other persons
• A summary of comments, notification when a new comment

Downloading the application is free. Once started, you can immediately test its functionality on sample data without opening an account.

If you would like to link mobile app with your business, you have IZIO founded at the site, you need ID (same as opening an account), login and password (same as in application on your computer). To ensure secure access to your data, it is necessary your mobile device first authorized on your computer.

More information can be found by logging into the client area klient.izio.cz or contact us on our helpline +420 734 150 760

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less