BPS - Platební terminál
ONYX engineering, spol. s r.o.
1.1 Varies with device
Proč Bitcoinový Platební Systém
Základní myšlenkou a cílem Bitcoinového Platebního Systému je usnadnit obchodníkům a jejich klientům vzájemnou interakci při provádění elektronických plateb. Vzhledem k tomu, že každodenní manipulace s Bitcoiny není pro obchodníka úplně nejsnažší, nabízí Bitcoinový platební systém možnost převzetí a automatizace platebního procesu za něj tak, aby manipulace s Bitcoiny byla stejně snadná jako běžná platba platební kartou.

Inkasování Bitcoinů od zákazníků
Pokud chce zákazník platit Bitcoinem, má možnost to udělat dvěma vzájemně nahraditelnými způsoby. Elektronickou peněženkou v mobilním zařízení, či peněženkou instalovanou v PC zákazníka.
BPS funguje tak, že na základě pokynu obchodníka k inkasování částky v Kč, platební terminál (v případě eshopu API) vygeneruje QR kód (nebo URI) s příslušným pokynem k platbě v Bitcoinech. Tyto informace jsou sejmuty (v případě QR kódu a mobilní peněženky) nebo proklikem přeneseny (v případě URI a peněženky v PC) do elektronické peněženky, kde po zkontrolování pokynu zákazník platbu potvrdí.

Po zaregistrování platby v Bitcoinové síti (což je otázka několika sekund) je platba platebním terminálem v případě eshopu, dotazem na stav transakce, potvrzena.

Výplata obchodníka
Po potvrzení platby v Bitcoinové síti (standardně do 60minut) jsou dle nastavení obchodníkova účtu vystavovány příkazy k převodu příslušných finančních prostředků na jeho korunový účet. V současné době jsou z důvodu bezpečnosti a kontroly transakcí autorizovány příkazy k převodu finančních prostředků ručně a tato činnost je prováděna jedenkrát denně (v pracovních dnech).

Z čeho se Bitcoinový Platební Systém skládá
Základem BPS je centrální serverová aplikace obsahující veškerou logiku k provádění transakcí. Zde se obchodníci registrují a nastavují si parametry účtu. Zde probíhá kontrola správnosti jejich nastavení a ověřování jejich identity. Zde probíhá veškerá logika spojená s generováním příkazů k inkasu Bitcoinů, jejich převodu na koruny a následným výplatám obchodníků.
S centrální serverovou aplikací komunikuje buď Platební terminál (v případě kameného obchodu) nebo platební systém eshopu formou komunikace prostřednictvím bezpečného API rozhraní.

Platební terminál
BPS – Platební terminál je aplikace pro Android 4 a vyšší, která zajišťuje komunikaci mezi obchodníkem, jeho klientem a centrální aplikací BPS. V platbním terminálu obchodník zadá požadovanou částku, platební terminál si vyžádá u centrální aplikace QR kód s údaji o platbě a tem zobrazí na svém displeji. Platební terminál dále čeká na potvrzení přijetí platby centrálním systémem, které většinou následuje do 1 sekundy od potvrzení platby zákazníkem v jeho peněžence.

API rozhraní
Pro komunikaci platebních systémů eshopů je v BPS připraveno API rozhraní, které zabezpečuje průběh jednotlivých kroků platby.

Platební podmínky
Základním údajem pro provoz celého Bitcoinového Platebního Systému je směnný kurz Bitcoinu vůči české koruně. Tento kurz je stanovován na základě vývoje kurzu Bitcoinu na Bitcoinových burzách a je denně aktualizován.

Dalším údajem je poplatek z ceny transakce, který si BPS za svoje služby účtuje. Vzhledem k tomu, že jsme BPS vyvíjeli především s cílem rozšířit používání Bitcoinu mezi širokou veřejností, tak bychom rádi tento poplatek udrželi tak nízko, aby bylo pro obchodníka výhodnější přijímat platbu v Bitcoinech než platbu platební kartou.

Why Bitcoinový Payment System
The basic idea and goal Bitcoinového payment system is to facilitate the traders and their clients mutual interaction in the implementation of electronic payments. Given that daily handling Bitcoin is for the trader entirely easiest, Bitcoinový offers the possibility of taking over the payment system and payment process automation for him so that the handling of the Bitcoin was as easy as a conventional credit card.

The imposition of Bitcoin from customers
If the customer wants to pay Bitcoin has the opportunity to do two mutually substitutable ways. Electronic wallet, mobile device, or purse installed in the customer's PC.
BPS works so that on the instructions of a trader to collect the amount in CZK, payment terminal (if eshopu API) to generate QR code (or URI) with instructions for payment in Bitcoin. This information is removed (in the case of QR code and mobile wallet) or click-transmitted (in case of URI and wallets in a PC) into an electronic wallet, which after checking the order the customer confirms the payment.

After registering the payments Bitcoinové network (which is a matter of a few seconds) the payment is a payment terminal in the case of the shop, inquire about the status of the transaction confirmed.

merchant Payment
After confirming payment Bitcoinové network (usually within 60 minutes) are set by the merchant account issued orders to transfer appropriated funds for its koruna account. Currently, because of security and control transactions authorized orders to transfer funds manually and this activity is carried out once a day (weekdays).

What is Bitcoinový Payment System consists
Základem BPS central server application containing all logic to perform transactions. Here, registered traders and set your account parameters. There being checked correctness of their setting and verification of their identity. It is here that all logic associated with the generation of debit orders Bitcoin, they are transferred to crown and subsequent payouts traders.
With a central server application communicates either by a credit terminal (if kameného business) or payment system eshopu form of communication through a secure API interface.

Payment Terminal
BPS - Payment Terminal is an application for Android 4 and higher, which provides communication between the merchant, his client and the central application BPS. In platbním merchant terminal enters the desired amount, payment terminal will require a centralized application for QR code with new credit and to those displayed on your screen. Payment terminal waiting for further confirmation of receipt of payment central system, which usually follows within one second of confirmation of payment by the customer in his wallet.

API interface
For communication payment systems in e-shops BPS ready API interface, which ensures the progress of individual steps payment.

Payment
Basic data for operation of the payment system Bitcoinového is Bitcoin exchange rate against the Czech koruna. This course is determined on the basis of the development of Bitcoin Bitcoinových on stock exchanges and is updated daily.

Another indication is the fee from the transaction price, which BPS for their services is accounted for. Given that we BPS developed primarily with a view to expand the use of Bitcoin among the general public, we would like to keep this fee so low that it was more profitable for the merchant to accept payment in Bitcoin than payment by credit card.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less