PVA EXPO PRAHA v Letňanech
Smarcoms online services, s.r.o.
2.2.1 Varies with device
Veletrhy v kapse - nezbytná pomůcka pro návštěvníky i vystavovatele pražského výstaviště v Letňanech: přehled veletrhů v kalendáři, základ pro orientaci v areálu, možnost zobrazení celého katalogu vystavovatelů, informace o expozicích a produktech, přehled doprovodných programů veletrhu, výběr firem podle oborového členění, navigace po výstavišti, informace o vstupném a parkovném, doprava do areálu.

Oficiální aplikace letňanského výstaviště PVA EXPO PRAHA je moderním průvodcem návštěvníka veletrhů. Všechny veletrhy ve výstavním areálu v Praze-Letňanech nabízí v uceleném přehledu. Kalendář všech výstav a akcí sdružuje pořádané události podle data konání, uvádí důležité údaje o každé akci a její náplni.

Výstaviště vyhledají každoročně tisíce nových uživatelů, další tisíce se opakovaně vrací. Návštěvníci ocení doporučené spojení MHD, přijíždějící vystavovatelé využijí možnost navigace do areálu, pořadatelé akcí si udělají představu o velikosti a možnostech nového pražského výstaviště. V aplikaci pro MOBILY a TABLETY lze najít také seznam místních kontaktů (lékaři, banky, doprava atd.).

NÁVŠTĚVNÍCI:
V plánu výstaviště PVA EXPO PRAHA se lze snadno zorientovat a najít jak požadovaný obor, tak i významné orientační body. Aplikace představí vybraný veletrh do nejmenšího detailu: v katalogu vystavovatelů pomůže najít expozici jak podle názvu firmy, tak i podle oboru činnosti, i bez datového přenosu dokáže navigovat přímo k veletržnímu stánku, představí firmu i její exponáty a umožní jednoduše zařadit kontaktní údaje do adresáře uživatele.

ODBORNÍCI:
Odborné návštěvníky aplikace potěší kromě podrobných informací o firmách také přehledem doprovodných programů. Najdou zde popisy, data a místa konání jednotlivých seminářů, konferencí i předváděcích akcí během vybrané výstavy.

VYSTAVOVATELÉ:
Speciální rubrika pro vystavovatele přináší především zúčastněným firmám základní časové údaje pro přípravu expozice, montážní pokyny a kontakty na technický dispečink a další služby areálu.

POŘADATELÉ:
Mobilní aplikace je také otevřená organizátorům hostovaných akcí – provozovatel výstaviště, společnost ABF a.s., v aplikaci poskytuje podporu všem pořadatelům výstav v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Trade fairs in your pocket - an essential tool for both visitors and exhibitors Prague Letňany: list of trade fairs in the calendar, the basis for orientation in the complex, the ability to view the entire catalog of exhibitors, information on exposures and product overview The Events, the selection of companies by discipline navigation after the exhibition, information about entrance and parking, transportation to the area.

Official application Letňany PVA EXPO PRAHA is a modern guide visitors to the fair. All fairs in the exhibition grounds in Prague-Letňany offers a comprehensive overview. Calendar of exhibitions and events bringing together organized events by date, provides important information about each event and its content.

Exhibition searched thousands of new users every year, thousands more have repeatedly returns. Visitors will appreciate the recommended public transport arriving exhibitors the opportunity to use navigation to the area, event organizers can take a picture of the size and capabilities of the new Prague exhibition center. In an application for mobile phones and tablets can also find a list of local contacts (doctors, banks, transport, etc.).

Visitors:
The plan PVA EXPO PRAHA is easy to orient and locate the desired field, and significant landmarks. Applications presents selected fair to the smallest detail: the catalog of exhibitors exposure to help you find a company by name, as well as by activity, even without a data transfer can navigate directly to the trade booth, showcasing the company and its exhibits and to simply include contact information in the user directory .

Experts:
Specialized applications will delight visitors in addition to detailed information about companies also an overview of accompanying programs. They'll find descriptions, dates and locations of the various seminars, conferences and demonstrations of selected events during the exhibition.

EXHIBITORS:
Special section for exhibitors participating companies brings the basic time exposure data for the preparation, installation instructions and contacts for technical control center and other campus services.

ORGANIZERS:
Mobile application is also open to the organizers hosted events - the operator of the exhibition, the company ABF as, in providing support to all the organizers of exhibitions in PVA EXPO PRAGUE Letnany.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less