CZECH TOP 100
iPublishing, s.r.o.
1.3.4-39 Varies with device
Vítejte v publikačním portálu sdružení CZECH TOP 100. Na tomto místě najdete vždy aktuální verzi našeho časopisu a další tituly informující o našich akcích na poli českého businessu. Budeme zde také zařazovat i vybrané tituly našich partnerů, které by pro vás mohly být atraktivní. Výhodou našeho portálu je také, že všechny tituly jsou po stažení k dispozici i bez připojení k internetu!

Sdružení CZECH TOP 100 vzniklo v roce 1994 s hlavním cílem pravidelně sestavovat a zveřejňovat seznam nejvýznamnějších společností v České republice a na základě porovnání vybraných ekonomických ukazatelů je seřadit do uceleného žebříčku. V současné době vyhlašuje každoročně několik dalších žebříčků a soutěží – např. 100 nejvýznamnějších firem ČR, 100 obdivovaných firem ČR nebo žebříček Nejlepších výročních zpráv a firemních časopisů. Zároveň organizuje celou řadu doprovodných programů, konferencí a odborných diskusních fór. Mezi projekty CZECH TOP 100 patří i aktivity podporující neformální komunikaci manažerů a odborné ekonomické veřejnosti včetně aktivit v jednotlivých regionech České republiky. CZECH TOP 100 úzce spolupracuje s významnými českými médii. Prostřednictvím mediálních partnerství mapuje osudy společností, které dlouhodobě přispívají k rozvoji našeho hospodářství a jsou tak příkladem hodným následování. CZECH TOP 100 si velice cení partnerství s každou společností a s radostí podpoří její další podnikatelské záměry a to bez ohledu na výši jejího obratu a zisku.

Welcome to portal publishing association CZECH TOP 100. At this point, you will always find the current version of our magazine and other titles informing about our actions in the field of Czech business. We will also classify as selected titles from our partners, that you may find attractive. The advantage of our portal is also that all titles are available after downloading even without an internet connection!

CZECH TOP 100 Association was founded in 1994 with the main aim regularly compile and publish a list of the most important companies in the Czech Republic and a comparison of selected economic indicators to sort them into a comprehensive ranking. Currently annually announced several other rankings and competitions - eg. 100 most important companies of the Czech Republic, 100 Admired Companies in the Czech Republic or the ranking of the best annual reports and company magazines. It also organizes a wide range of accompanying programs, conferences and discussion forums. Among the projects CZECH TOP 100 also includes activities that promote informal communication managers and economic experts including professional activities in various regions of the Czech Republic. CZECH TOP 100 cooperates closely with leading Czech media. Through media partnerships charts the fortunes of companies that contribute to the long term development of our economy and are an example worth following. CZECH TOP 100 highly appreciates the partnership with each company and pleased to support its business plans, regardless of the amount of its turnover and profit.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less