Výkaz práce
Systemart s.r.o.
7.0.13.9009 Varies with device
Mobilní aplikace je součástí uceleného Systému evidence práce a docházky www.vykazprace.cz.
Základem je webová aplikace kde jsou dostupné výstupy a přehledy za jednoho i více pracovníků.
Zde je možné provést i vlastní nastavení systému tak, aby vyhovoval přesně vašim potřebám.

V systému lze efektivně evidovat Docházku včetně polohy pracovníka a zadávat Rozpis práce.
Na základě jednotlivých záznamů v Docházce lze snadno automaticky vytvořit i Knihu jízd.

MNOHO PŘÍSTUPŮ ONLINE I OFFLINE, VŽDY PŘESNĚ A KVALITNĚ
Jedná se o jednoduchý a efektivní způsob evidence díky možnosti zadávání záznamů pomocí PC, mobilního telefonu nebo tabletu se systémem Android nebo iOS nebo docházkového terminálu trvale umístěného na pracovišti.

HLAVNÍ PŘÍNOSY
• Snadná a přesná evidence docházky
• Sledování práce na jednotlivých zakázkách
• Podklady pro mzdy
• Podklady pro fakturaci práce
• Automatická Kniha jízd
• … a další užitečné přehledy a vyhodnocení

Mobile application is part of a comprehensive system of working hours and attendance www.vykazprace.cz.
The basis is a web application where available outputs and reports for one or more employees.
Here it is possible to also customize the system to suit your needs exactly.
 
The system can efficiently record Attendance including the position of the worker and enter Schedule work.
Based on individual records in attendance you can easily and automatically create a log book.
 
Many approaches both online and offline, always accurate and quality
This is a simple and effective method of accounting with the ability to input records using a PC, mobile phone or tablet running Android or iOS or attendance terminal permanently mounted in the workplace.
 
MAIN BENEFITS
• Easy and accurate attendance records
• Monitor work on individual contracts
• Data for wages
• Basis for invoicing work
• Automatic Logbook
• ... and other useful reports and evaluation

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less