STracking
DVMS
2.0.1 Varies with device
Hệ thống giám sát vận tải từ xa thông minh SAttendance và hệ thống định vị STracking
Với những ưu điểm của STracking:

1.Không phải mua tài khoản người dùng như các hệ thống định vị hiện nay, điều đó đồng nghĩa với việc số lượng đối tượng cần theo dõi là không giới hạn và doanh nghiệp có thể tự thêm hoặc bỏ bớt đối tượng cần theo dõi. Điều này cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

2.Tất cả các tính năng đều được sử dụng dễ dàng thông qua chiếc điện thoại di động hoặc qua website.

3.Hệ thống server và dữ liệu được quản lý và sử dụng cho duy nhất doanh nghiệp của bạn và do chính bạn quản lý nên tốc độ nhanh hơn và đảm bảo tính bảo mật của thông tin cũng như quyền riêng tư của nhân viên trong doanh nghiệp của bạn.
Nếu bạn sử dụng hệ thống định vị thông thường khác thì mọi dữ liệu của bạn sẽ lưu trên hệ thống của đơn vị cung cấp dịch vụ và hệ thống này thường dùng chung cho nhiều khách hàng. Vậy bạn có yên tâm khi giao thông tin về vị trí, lịch trình đi lại của nhân viên của bạn cho đơn vị khác quản lý hay không? Đối với STracking thì hoàn toàn ngược lại, toàn bộ dữ liệu do doanh nghiệp bạn quản lý

4.Hệ thống không chỉ định vị thông qua GPS mà còn qua các trạm thu phát sóng điện thoại, qua mạng wifi, GPRS ... nên độ ổn định cao và ít bị mất tín hiệu

5.Hệ thống server quản lý trực quan và dễ sử dụng thông qua giao diện website. Đồng thời sử dụng chính tên miền và các yếu tố nhận dạng thương hiệu của doanh nghiệp.
Nếu bạn dùng hệ thống định vị khác thì link truy cập vào hệ thống thường là tên miền của đơn vị cung cấp, còn với STracking thì link truy cập vào hệ thống là chính tên miền website của bạn.

6.Dễ dàng nâng cấp và tích hợp vào các phần mềm quản lý của doanh nghiệp hoặc tích hợp các tính năng khác theo nhu cầu của doanh nghiệp.
7. Ngoài ra nếu quý khách không có nhiều đối tượng cần định vị thì có thể chọn mua các gói dịch vụ của DVMS, khi đó quý khách sẽ không cần đâu tư hạ tầng công nghệ thông tin như tên miền, hosting ...
Website: http://tracking.tabletappdevelop.com
Fanpage: https://www.facebook.com/STracking

DVMS COMPANY
Địa chỉ: 150/30 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84836028937 | +84835531145
Email: sale@dvms.vn
Website: http://dvms.vn

DVMS chuyên:
* Tư vấn thiết kế các phần mềm (ứng dụng) trên mobile: iPhone, iPad , Android, Tablet, Windows phone, Blackberry...
* Nhận viết các ứng dụng, phần mềm trên mobile: iPhone, iPad , Android, Tablet, Windows phone, Blackberry...
* Tích hợp phần mềm hiện có của doanh nghiệp lên smartphone và máy tính bảng, tích hợp các hệ thống viễn thông, truyền hình...

Vì sao chọn DVMS:
DVMS đã có kinh nghiệm thực tế triển khai các hệ thống quản lý điều hành và đặt taxi, đặt xe ... trên smartphone cho khách hàng trong và ngoài nước. Các hệ thống quản lý bệnh viện, giáo dục, quản lý doanh nghiệp, app đặt món, app sử dụng mô hình kinh doanh như Uber, app giải trí, app marketing......

Đối với các ứng dụng di động mà chúng tôi phát triển đều sử dụng native app cho từng hệ điều hành smartphone ( iOS , Android, Blackberry 10, Windows Phone ... ) vì vậy được khách hàng đánh giá độ ổn định cao, bảo mật và tốc độ rất tốt...

Ngoài kinh nghiệm xây dựng các giải pháp giao thông thì chúng tôi còn có kinh nghiệm triển khai thực tế các giải pháp tổng đài Call center , hệ thống SMS gateway, voip...

Với kinh nghiệm triển khai các dự án thực tế, chúng tôi có thể tư vấn, xây dựng, triển khai cho bạn các hệ thống SMS Gateway, hệ thống Call center, hệ thống voip... đảm bảo về bảo mật, tốc độ, độ chịu tải. Giúp bạn vận hành các hệ thống hoàn chỉnh độc lập hoặc kết nối với bất cứ nhà mạng nào tại Việt Nam và quốc tế.

Chúng tôi có thể tư vấn, xây dựng và tích hợp các giải pháp viễn thông vào hệ thống điều hành và quản lý của bạn.

Hồ sơ năng lực của DVMS, xem tại đây https://www.scribd.com/document/238240814/DVMS-Portfolio

Monitoring System remotely intelligent transport and navigation system SAttendance STracking
With the advantages of STracking:

1.Not must purchase user account as the current positioning systems, which means that the number of objects to monitor is not limited and can now add or remove objects to Watch . This also helps businesses save a lot of costs.

2. all the features are easy to use via mobile phone or via the website.

3.He servers and data are managed and the only use for your business and cause you to manage and faster to ensure the confidentiality of information as well as the privacy of employees in Your Business.
If you use conventional positioning system other data, all of you will save on system unit provides services and systems are often shared among multiple customers. So you can rest assured when communicating information about the location, schedule travel of your employees for other management unit or not? For STracking is completely the opposite, all data from your enterprise management

4.He system not only via GPS positioning, but also through the phone base stations, over wifi, GPRS ... so high stability and low signal loss

5.He server management system intuitive and easy to use interface through the website. Also use the domain name and the brand identity elements of the business.
If you use a navigation system other then the link to access the domain name system is usually provided by units, also with STracking the link to access the domain name system is your website.

6.De easy upgrades and software integrated into the management of the business or other integrated features according to the needs of the business.
7. Also if you do not have to locate multiple objects, you can choose to buy the DVMS service packs, then you will not need to invest in information technology infrastructure such as domain names, hosting ...
Website: http://tracking.tabletappdevelop.com
Fanpage: https://www.facebook.com/STracking

DVMS COMPANY
Address: 150/30 Shaft Street, Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: +84836028937 | +84835531145
Email: sale@dvms.vn
Website: http://dvms.vn

DVMS specializing in:
* Consulting design software (applications) on mobile: iPhone, iPad, Android, Tablet, Windows Phone, Blackberry ...
* Get writing applications, software on mobile: iPhone, iPad, Android, Tablet, Windows Phone, Blackberry ...
* Integrate existing software to smartphones and now tablets, integrated telecommunications systems and television ...

Why choose DVMS:
DVMS has practical experience deploying operating systems and manage taxi bookings, car bookings ... on smartphones to customers at home and abroad. The hospital management systems, education, enterprise management, ordering app, app uses business models as Uber, entertainment app, app marketing ......

For mobile applications that we develop are used native app for each smartphone operating system (iOS, Android, Blackberry 10, Windows Phone ...) so customers evaluate high stability, security Privacy and good speed ...

In addition to experience in building traffic solutions, we also have practical experience in implementing solutions PABX call center, SMS gateway systems, voip ...

With experience in implementing real projects, we can advise, build, deploy your SMS Gateway systems, call center systems, voip system ... to ensure security, speed , the load. Help you operate the complete system independent or connected with any of the networks in Vietnam and internationally.

We can advise, build and integrated telecommunications solutions to operating system and your management.

Profile of DVMS capacity, see here https://www.scribd.com/document/238240814/DVMS-Portfolio

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less