e-liza Παραγγελιοληψία
Bratnet
1.0.0 Varies with device
Παραγγελιοληψία το παρελθον και το μέλλον
Ασύρματη παραγγελιοληψία και το μέλλον…

Η κύρια ανάγκη των καταστημάτων εστίασης (ταβέρνες, εστιατόρια, bar, καφετερίες, ζαχαροπλαστεία κλπ), μέχρι τώρα εντοπιζόταν στην εύρεση του απαραίτητου επαγγελματικού εξοπλισμού καινούριου ή μεταχειρισμένου.

Οι επιχειρηματίες τόσο στο παρελθόν όσο και τώρα δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο “στήσιμο” του μαγαζιού τους και στην ποιότητα των υπηρεσιών τους. θέλουν να παρέχουν ποιοτικά υλικά, να έχουν σωστή εξυπηρέτηση αλλά παράλληλα να μπορούν να ανταπεξέλθουν και στον ανταγωνισμό της εποχής.

Χαρτια παραγγελιοληψιας

Παλαιότερα όλοι αναζητούσαν ένα σύστημα ή πρόγραμμα που θα βοηθούσε το μαγαζί και τα πόστα τους (κουζίνα, μπαρ, ταμείο) να λειτουργούν γρηγορότερα και ταχύτερα. Κάτι δηλαδή που θα αντικαθιστούσε την κλασσική λειτουργία χαρτιού (λεγόμενο ως χαρτάκια), όπου στο τέλος της βάρδιας ο προϊστάμενος μετρούσε τα χαρτάκια και τις παραγγελίες και έβγαζε ταμείο για κάθε σερβιτόρο, πόστο κ.ο.κ.

Δελτιο παραγγελιας

Εξαιτίας της ανάγκης αυτής δημιουργήθηκε το σύστημα παραγγελιοληψίας που εφαρμόστηκε στα περισσότερα καταστήματα εστίασης. Τι ακριβώς έκανε; Καταργώντας ουσιαστικά τη μέθοδο με τα ‘χαρτάκια’, επιτάχυνε την διαδικασία της παραγγελίας (βοηθώντας τους σερβιτόρους), απλοποίησε την έκδοση της απόδειξης και την παρακολούθηση του ταμείου και συνετέλεσε έτσι στην εξέλιξη της επιχείρησης.

elza-kafe-bar-estatorio

Τι άλλο όμως μπορεί να κάνει ένα τέτοιο σύστημα; θα ρωτούσα εγώ σαν άσχετος. Τι μου προσφέρει; Έχω τις παραγγελίες μου, τις αποδείξεις μου, το ταμείο μου και αν θέλω έχω και κάποια εκτύπωση στατιστικών ανά είδος. Άρα είμαι μια χαρά.

Και αν θέλω κάτι παραπάνω;;;;

Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν τα smartPhones και τα tablet. O κόσμος κατενθουσιάστηκε με τα νέα αυτά παιχνίδια. Με το 3g μπορείς πλέον από παντού να μπεις στο internet, να επικοινωνείς, ακόμη και να βλέπεις τις κάμερες του καταστήματος σου από το κινητό σου. (Τι ευκολία για τον ιδιοκτήτη!!!).

E-liza-eskoplismos-Katastimaton

Απίστευτο!!!!! έχει το μαγαζί του στα χέρια του. Κάθεται στην καρέκλα του σπιτιού του και παρακολουθεί τα πάντα 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς να είναι εκεί. ( οκ τα παραλέμε πρέπει να είναι και εκεί ), αλλά σίγουρα έχει μεγαλύτερη ευελιξία.

ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ όμως τι γίνεται ;;;;; τα στατιστικά του, οι εκτυπώσεις του ;;;;; θα πρέπει μάλλον να συνδεθεί με TeamViewer για να τα δει. Φανταστικό και αυτό…

Υπάρχει μήπως άλλος τρόπος;;;;;

epaggelmatikos-eksoplismos-Kafe

Όπως με τις κάμερες έτσι και ένα σύγχρονο πρόγραμμα παραγγελιοληψιας θα πρέπει να δίνει στον επιχειρηματία την δυνατότητα να βλέπει τα πάντα από παντού. Στατιστικά από όλα τα καταστήματα του ταυτόχρονα. Ταμείο, βάρδιες, στατιστικά ανά κατηγορία, ανά προϊόν, μέσο όρο απόδειξης, ποια ταχυκίνητα προϊόντα φεύγουν περισσότερο. Ποιες ώρες της ημέρας υπάρχει περισσότερη ‘κίνηση’. Σύγκριση περιόδων κλπ.


Και όλα αυτά από το κινητό – tablet με android ή IPhone, όποτε θέλει. 24 ώρες το 24ωρο σε ζωντανό χρόνο.( live στατιστικά )

Αυτά όλα όμως στο μέλλον.

Ή μήπως το μέλλον είναι ήδη εδώ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ordering the past and the future
Wireless Ordering and future ...

The main need catering shops (taverns, restaurants, bar, cafes, pastry shops etc.) so far undetected in finding the necessary professional equipment new or used.

Entrepreneurs both past and now attach great importance to the "setting" of the shop and the quality of their services. They want to provide quality materials, have good service but also can cope and competition of the season.

Papers ordering

Previously all sought a system or program that would help the shop and their posts (kitchen, bar, Fund) to operate faster and faster. Something that is to replace classical paper mode (called as papers), where at the end of the shift the head count rolling papers and orders and gouged fund for each waiter, post etc.

Shopping cart

Because of this need created ordering system implemented in most shops catering. What exactly did he do? By removing essentially the method with the 'slips' sped up the process order (helping the waiters), simplified version of the receipt and monitoring of the fund and thus contributed to the development of the business.

elza-kafe-bar-estatorio

But what else can make such a system? I would ask as irrelevant. What I offer? I have my orders, my bills, my hand and if I want I have some printing statistics by species. So I'm fine.

And if you want something more ;;;;

In recent years they appeared smartPhones and tablet. O world was excited about these new games. With 3g can now everywhere to enter the internet, to communicate, even to see the store your camera from your mobile. (What convenience for the owner !!!).

E-liza-eskoplismos-Katastimaton

Unbelievable !!!!! He has his shop in his hands. Sitting in the house chair and watch everything 24 hours to 24 hours without being there. (Brs the paraleme be there) but definitely has more flexibility.

THE FUND But what ;;;;; statistics, his prints ;;;;; should rather be linked TeamViewer to see them. Fantastic and it ...

Is there another way ;;;;;

epaggelmatikos-eksoplismos-Kafe

As with cameras so a modern ordering program should allow the operator to see everything from everywhere. Statistics from all stores simultaneously. Fund shifts, statistics by category, by product, average proof, what products go more speedy. What hours of the day there is more 'movement'. Comparison periods etc.


And all this from your mobile - tablet with android or IPhone, whenever he wants. 24 hours to 24 hours in real-time. (Live stats)

But all in the future.

Or maybe the future is already here ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less