ABRA mGATE Trial
ABRA Software a.s.
5.8.0 Varies with device
Mobilní aplikace pro přístup k firemním datům odkudkoliv.

Mějte svou firmu stále při sobě ve vašem mobilu nebo v tabletu! Díky ON-LINE napojení na informační systém ABRA můžete v reálném čase sledovat celkové ekonomické výsledky vaší firmy a další výstupy.Budete moci sledovat informace o svých klientech, jejich platební morálce a pohledávkách, obratu nebo o průměrné splatnosti faktur. Můžete také z terénu zadávat nové firmy, provozovny i osoby do firemního adresáře nebo je upravovat podle potřeby. Nyní již nemusíte řešit zpětné zadávání kontaktů po vašem příchodu k firemnímu systému, ale zadáte je okamžitě a vaši kolegové je okamžitě budou moci využívat také.
A nezapomeňte, až budete příště přijímat hovor, budete moci zvolit tón hlasu podle toho, jestli vám volá klient se vzornou platební morálkou, nebo naopak s vysokými pohledávkami po splatnosti.

Jaké funkce mGATE nabízí?

* vstup do aplikace chráněn PINem, možnost vynucení PINu firemní politikou u všech zařízení
* bezpečnou správu uživatelů i přenášených dat pomocí šiftování a technologie "tokenů"
* ON-LINE přístup k údajům o všech klientech a možnost jejich úprav
* zadání nové firmy s podporou informací z rejsříku firem ARES
* přehled o platební morálce každého klienta ještě před přijetím hovoru
* vyhledání adresy firmy na mapě, možnost přímého vytočení tel. čísla firmy, provozovny nebo osoby
* vyhledání firmy v rejstřících veřejné správy jako je ARES, JUSTICE.CZ, VIES, Živnostenský nebo Insolvenční rejstřík
* získání aktuální adresy dle GPS při editaci kontaktu
* možnost více profilů - zdrojů dat a tedy přístupu k datům více firem z jedné aplikace najednou
* tzv. Widget umístěný na ploše mobilního zařízení s aktuálními údaji o vlastní firmě
* údaje o vlastní firmě je možné pro dané zařízení libovolně filtrovat, aby například vedoucí oddělení viděl jen tržby a pohledávky své a svých podřízených, jeho podřízení pak jen jejich vlastní např. podle jejich obchodního případu
* možnost propojení se systémem ABRA iGATE, který umožní sledovat data o vaší firmě ve formě ON-LINE tabulek či grafů s možností tzv. drilldown - rozkliku na podrobnější úroveň, možnost nastavení automatického přihlášení do iGATE

Mobile application to access corporate data from anywhere.

Keep your company still together in your mobile phone or tablet! With ON-LINE link to the information system ABRA you can real-time monitoring of overall economic results of your companies and other výstupy.Budete able to view information about their clients, their payment history and debts, turnover, or an average payment of invoices. You can also enter the field of new business, operating and people in the corporate directory, or modify them as needed. Now you do not solve zpětné entering contacts after your arrival to the company's system, but is immediately enter and your colleagues are immediately will benefit as well.
And remember, next time you receive a call, you will be able to choose a tone, depending on whether you call the client exemplary payment record, or vice versa with high overdue receivables.

What features MGate offers?

* Access to the application is protected, the possibility of enforcement PIN company policy for all devices
* Secure user management and data transferred via sifted and technology "tokens"
* On-line access to information on all clients and editing possibilities
* Enter the new company, with the support of information rejsříku companies ARES
* An overview of the payment history of each client prior to the call
* Find the company address on the map, the possibility of a direct dial phone number of a company, or a person
* Search firms in the registers of public administration such as ARES, JUSTICE.CZ, VIES, trade or Insolvency Register
* Obtain current addresses as GPS when editing a contact
* Multiple profiles - data sources and therefore data access multiple companies from one application at a time
* The widget to the desktop mobile device with the latest data on their own company
* Information about their own company's possible for the device arbitrarily filter, for example, saw a head of sales and receivables her and his subordinates, his underlings then just their own example in their business case
* Ability to link with ABRA iGATE, to track data about your business as ON-LINE tables or graphs with the drilldown - rozkliku more detailed level, adjustable automatic login to iGATE

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less