Sevenet-Inwestor
Postnuclear S.A.
1.0 Varies with device
Aplikacja mobilna Sevenet Inwestor to kompendium wiedzy na temat działalności Spółki Sevenet S.A. notowanej na GPW (Newconnect), ze szczególnym naciskiem na potrzeby obecnych i przyszłych akcjonariuszy firmy.

Korzystanie z aplikacji umożliwia korzystanie z szeregu funkcjonalności niezwykle atrakcyjnych z perspektywy każdego Inwestora, podanych w intuicyjnej i innowacyjnej formie.

Do rąk Inwestorów oddajemy narzędzie pozwalające:

- sprawdzić bieżący i archiwalny kurs akcji oraz wolumen obrotu
- zapoznać się ze wszystkimi danymi finansowymi publikowanymi przez Sevenet S.A., a także porównanie ich z tożsamymi wynikami konkurencyjnych spółek
- w prosty sposób obliczyć zysk z inwestycji w akcje Sevenet S.A., także zakupowanych transzami w różnych czasookresach
- zapoznawać się z komunikatami EBI/ESPI oraz raportami bieżącymi wraz z załącznikami i możliwością otrzymywania notyfikacji w przypadku pojawienia się nowych informacji
- uzyskać dostęp do kalendarium interesujących wydarzeń w Spółce
- otrzymać informacje o działalności spółki, aktualnym składzie zarządu i wygodny dostęp do danych teleadresowych Spółki

Investor Sevenet mobile application is a compendium of knowledge about the operations of the Company Sevenet SA listed on the Warsaw Stock Exchange (Newconnect), with special emphasis on the needs of current and future shareholders of the company.

Using the app allows you to use a range of functionality extremely attractive from the perspective of each Investor, stated in an intuitive and innovative form.

Hand tool for investors we offer:

- Check the current and archival stock price and trading volume
- Read all the financial data published by Sevenet SA, as well as to compare them with the results of competing companies tożsamymi
- An easy way to calculate the return on investment in shares Sevenet SA, also buying decisions in different tranches czasookresach
- To check for messages EIB / ESPI and current reports with attachments and the ability to receive notifications when new information
- Access to a calendar of interesting events in the Company
- Receive information about the company, the current composition of the board, and convenient access to the contact details of the Company

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less