ISP GROUP
FOCUS-ON APPS GROUP LTD
1.0 Varies with device
Η "i.S.P” A.E. είναι εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβούλων με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και προς τους ΙΔΙΩΤΕΣ.

Είναι στελεχωμένη με στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία σε τραπεζικά ιδρύματα, οικονομολόγους, στελέχη της Λογιστικής – Φοροτεχνικής, Νομικούς, Managers προώθησης Εταιρειών και Πληροφορικής.

Από το 1999 σε συνεχώς ανοδική πορεία, με όραμα, αξίες, σημαντικές διακρίσεις συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Με σκοπό την προσφορά ρεαλιστικών λύσεων, πληροφόρησης, εκπαίδευσης και ολοκληρωμένης υποστήριξης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής προόδου της επιχείρησης σας, καθώς και με την προσφορά νέων επαγγελματικών ευκαιριών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, ΜΠΟΡΕΙ να συμβάλει να κάνετε πραγματικότητα το όραμά σας.

Στο σημερινό πολύ δύσκολο περιβάλλον, η "i.S.P” A.E. μπορεί και συμβάλλει επιλέγοντας κατά περίπτωση και υλοποιώντας την πλέον κατάλληλη και βιώσιμη στρατηγική εξόδου μιας Εταιρείας από την κρίση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του φορέα της.

Με την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τις ικανότητες αλλά κυρίως και λαμβάνοντας καθημερινά τα μηνύματα και τον παλμό της αγοράς, με προσωπική επαφή μαζί σας, μπορεί να προχωρήσει στην εξεύρεση αποτελεσματικότερων λύσεων.

Διάσωση αλλά ίσως και εκμετάλλευση των ευκαιριών που δίνει η κρίση, μπορεί να επιτευχθεί ανάλογα με το επίπεδο των προβλημάτων αλλά και το μέγεθος μειωμένης ρευστότητας.

Η Δραστηριότητα της "i.S.P” A.E. καλύπτει :

A. Την ίδρυση νέων Επιχειρήσεων πάσης μορφής (Ατομικής, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ)

B. Την ανάπτυξη των νέων Επιχειρήσεων

C. Την διαχείριση υφισταμένων Επιχειρήσεων. Το outsourcing είναι η νέα προσφορά μας πού αποτελεί κατ' αρχήν επιλογή περιορισμού του λειτουργικού κόστους της Εταιρείας σας. Αρχή μας είναι η ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του πελάτη κατά την διάρκεια της συνεργασίας.

Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, η "i.S.P” A.E. πιστεύει στις ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα στην Κρίση.

Προσαρμόζει στα μέτρα σας και εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες επιχορηγήσεων μέσα από τα Κοινοτικά Προγράμματα ΕΣΠΑ, τις χαμηλότοκες χρηματοδοτήσεις από κεφάλαια ΕΣΠΑ (ΕΤΕΑΝ), με αποτέλεσμα την εύρεση ρευστότητας και ανάπτυξης υης Εταρείας σας. (Δείτε «ΕΣΠΑ» τι Προγράμματα είναι ανοικτά και τις λεπτομέρειες του κάθε ενός)

Το Οικονομικό Τμήμα μιας Επιχείρησης, άπτεται όλων των Τμημάτων της Οργανωτικής της δομής, αφού όλες οι αποφάσεις της το επηρεάζουν οικονομικά, άμεσα.

Ο συμβουλευτικός μας ρόλος, σημαντικός από τεχνοκρατικής πλευράς, η εύστοχη συμβολή μας με την εξειδικευμένη εμπειρία πού διαθέτουμε, η συνεχής επικοινωνία με τον επιχειρηματία για συζήτηση και διερεύνηση των καθημερινών θεμάτων πού ειδικά σήμερα τον απασχολούν και απαιτούν λύσεις, είναι το αποτέλεσμα πού φέρνει η συνεργασία μας με τις Επιχειρήσεις σήμερα . Η από κοινού διερεύνηση τρόπων αξιολόγησης και καθημερινής βελτίωσης λειτουργικών θεμάτων έχουν συνέπεια σε οικονομική βελτίωση.

The "i.S.P" A.E. is a financial consulting firm for the provision of specialized services to the BUSINESS and to INDIVIDUALS.

It is staffed by executives with extensive experience in banking institutions, economists, executives Accounting - Tax Consulting, Legal, Managers Companies Promotion and Information.

From 1999 to continuously rise, vision, values, important distinctions continues to offer high quality services.

In order to offer pragmatic solutions, information, education and comprehensive support for the development of entrepreneurship, competitiveness and economic growth of your business, as well as by offering new business opportunities to companies and individuals can help make reality the vision your.

In today's very difficult environment, "i.S.P" A.E. and can help in selecting the event and implementing the most appropriate and viable exit strategy of a company from the crisis, adapted to the needs and characteristics of the carrier.

With the expertise, experience and competence but mainly and taking daily messages and the pulse of the market, personal contact with you, may go on finding effective solutions.

Rescue but perhaps exploiting the opportunities given by the crisis can be achieved depending on the level of problems and the size of illiquidity.

The activity of "i.S.P" A.E. covers:

A. The establishment of new Business All Forms (Atomic, OE, EU, LTD, IKE, SA)

B. Development of new Business

C. The existing management Enterprises. The outsourcing is our new offer which is in principle a restriction option of your Company's operating costs. Our principle is the minimum customer can charge during the cooperation.

Despite the difficult economic climate, the "i.S.P" A.E. believes in the opportunities created within the Crisis.

Adapts to your needs and exploit the possibilities of grants through the Community Programmes NSRF, the low-interest funding from NSRF funds (ETEAN), thereby finding liquidity and growth yis your COMPANY. (See "ESPA" what programs are open, and details of each one)

           The Economics Department of Business, touches all departments Organizational structure, since all decisions affecting the cost directly.

           Our advisory role, important than technocratic terms, our targeted contribution to the specialized expertise available, continuous communication with the operator for discussion and exploration of the everyday issues especially today the concern and require solutions, is the result which brings cooperation us with Business today. The jointly explore ways of evaluating and improving the daily operational matters have consequence in economic improvement.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less