DimMob - Dimnjačar
Konting
1.28 Varies with device
DimMob je 1. mobilna aplikacija koja može više nego bilo koja druga mobilna aplikacija:

1. Povezivanje baze Dim 2.4 s mobitelom i razmjena podataka u oba smjera. Baza Dim 2.4 predstavlja centralno mjesto svih podataka o klijentima. Podaci se s jednog mjesto šalju na mobitele dimnjačara a isto tako sve transakcije obavljene na terenu na kraju radnog dana šalju se sa svih mobitela u centralnu bazu Dim 2.4.
2. Izdavanje fiskalnih računa. Za razliku od svih do sada viđenih fiskalnih računa jedino DimMob izdaje personalizirane račune – svaki račun glasi na prezime i ime osobe vlasnika kuće s podacima o adresi. Zahvaljujući personaliziranim podacima imate mogućnost povezivanja izdanog računa na terenu i centralne baze Dim 2.4 na kraju radnog dana
3. Ispis obavijesti. U slučaju da je ulazak u kuću onemogućen postoji opcija ispisa Obavijesti kojom obavještavate vlasnika kuće o nemogućnosti obavljanja zakonom propisane obaveze čišćenja dimnjaka i najavljujete ponovni dolazak za neki novi planirani datum i vrijeme.

Imajte pregled u stvarnom vremenu što se događa na terenu iz svog ureda.
Donosite odluke temeljem stvarnih podataka s terena.
Imajte uvid u profitabilnost i učinak svakog zaposlenika.

Što točno dobivate korištenjem aplikacije DimMob1.0:
1. Potpunu kontrolu učinkovitosti nad vašim djelatnicima na terenu temeljem izdanih računa i obavijesti
2. imat ćete potpunu i pravovremenu informaciju o tome:
a. tko je izdao račun ili obavijest – koji dimnjačar
b. u kojoj kući je izdan račun ili ispisana obavijest
c. kada je izdan račun ili obavijest – točan datum i vrijeme
d. koje usluga su naplaćene - stavke računa
3. Zaključak dana – i prije samog povratka dimnjačara s terena vi već imate informaciju o svim izdanim računima te iznosu dnevnog utrška po svakom dimnjačaru
4. Preglednost i nadzor nad kompletnosti obavljenih radova na terenu – pregled po ulicama do razine kućnog broja i imena i prezimena vlasnika kuće.

DimMob is the first mobile application that can more than any other mobile application:

Linking first base Dim 2.4 with mobile phone and data exchange in both directions. Base Dimensions 2.4 represents the central point of all customer data. Data is sent from one place to mobiles chimney sweep and also all of the transactions on the field at the end of the working day are sent to all mobile phones in the central database Dim 2.4.
2nd Issue of the fiscal accounts. Unlike all so far seen only DimMob fiscal receipts issued personalized accounts - every account reads the name and surname of the owner of the house with address information. Thanks to the personalized data you have the option of linking the invoice issued by the court and the central base Dim 2.4 at the end of the working day
3rd Printing notice. In the event that the entry of the house there is a disabled option prints a notice advising the owner of the house on the impossibility of carrying out the statutory duties of cleaning the chimney and announcing the re-entry of a new scheduled date and time.

Please review in real time what is happening on the ground of his office.
You make decisions based on real data from the field.
Keep an insight into the profitability and performance of each employee.

What exactly do you get by using applications DimMob1.0:
1st Complete control over the efficiency of your staff in the field on the basis of invoices and notices
2nd you will have full and timely information about:
who issued a bill or notice - that the chimney sweep
b where the house is invoiced or printed notice
c. when a bill or notice was issued - the correct date and time
d which services are paid - items account
The conclusion of the third day - and before returning Emissions from the field you already have information on all invoices issued and the amount of daily takings for each chimney sweeper
4th Visibility and control over the completeness of the works on the ground - an overview of the streets to the level of the house number and the name and surname of the owner of the house.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less