Αμοιβη Αυθαιρετο
apps&downs
1.2 Varies with device
Με την εφαρμογή: ΑΜΟΙΒΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ (AMOIVI AUTHERETO AMOIBI AUTAIRETO αμοιβή αυθαίρετο) μπορεί κάποιος να υπολογίσει τις κρατήσεις της συμφωνηθείσας αμοιβής για την τακτοποίηση αυθαίρετου. (αυθαίρετο)
Μπορεί επίσης να υπολογίσει τη νόμιμη αμοιβή (nomimi amoivi) όπως αυτή καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι αμοιβές των μηχανικών (amoives mixanikwn) είναι πλέον υπό καθεστώς ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Αυτό σημαίνει ότι για οποιαδήποτε εργασία θα εκτελέσει κάποιος μηχανικός (mhchanikos) ο πελάτης μπορεί να συμφωνήσει ελεύθερα την αμοιβή που θα πληρώσει (παλαιότερα υπήρχαν θεσπισμένες κατώτατες αμοιβές για οποιαδήποτε εργασία μηχανικού).

Ωστόσο από την αμοιβή του ο μηχανικός υποχρεούται, βάσει της εργασίας που θα εκτελέσει, να αποδώσει κάποια χρήματα σε διάφορους φορείς (ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ κλπ). Είναι λοιπόν χρήσιμο να δει κάποιος πόσες είναι αυτές οι κρατήσεις προκειμένου να αποκτήσει μια εικόνα για το που πρέπει να κινηθεί η διαπραγμάτευση της αμοιβής και να μην κινείται αυτή σε παράλογα επίπεδα.

Εκτός από τις κρατήσεις μπορεί κάποιος να υπολογίσει και τη νόμιμη αμοιβή για την τακτοποίηση του αυθαίρετου. Η νόμιμη αμοιβή είναι η αμοιβή που προτείνει το κράτος ως "δίκαια" για κάποια εργασία που θα εκτελέσει ο μηχανικός.

Η 'αμοιβή αυθαίρετο' είναι χρήσιμη και σε μηχανικούς που θέλουν να προτείνουν αμοιβή που θα αφορά τακτοποίηση αυθαίρετου κτίσματος.

Applying: FEE AFTHERETO (AMOIVI AUTHERETO AMOIBI AUTAIRETO arbitrary fee) one can calculate the reservations of the agreed fee for arranging arbitrary. (Arbitrary)
It can also calculate the statutory remuneration (nomimi amoivi) as defined by the relevant legislation.

The fees of engineers (amoives mixanikwn) is now under freely negotiated. This means that any work they will perform one engineer (mhchanikos) the customer can freely agree the remuneration to be paid (previously there were statutory minimum fees for any engineering work).

However, the remuneration of the engineer is required, based on the task to be performed, to give some money to various entities (TEE TSMEDE, revenue etc). It is therefore useful to see someone how much these reservations in order to gain an insight to move the negotiation of pay and not move it to absurd levels.

Apart from the reservations one may calculate and legal fees for arranging arbitrary. The legal fee is the fee proposed by the state as "fair" for a job that will execute the engineer.

The remuneration arbitrary 'is useful to engineers who want to propose fee settlement will involve arbitrary building.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less