TargetCustomers
L.H.C
0.0.2 Varies with device
Phiên bản mobile của TargetCustomers-Công cụ hỗ trợ marketing trên facebook, viber,skype. Phiên bản mobile giúp bạn có thể like bài viết, comment bài viết.. một cách hàng loạt từ các account của bạn mà không cần phỉa login/logout nhiều lần. Các bước sử dụng như sau:
1. Bạn hãy tải ứng dụng TargetCustomers trên máy tính tại http://targetcustomers.azurewebsites.net/
2. Bạn hãy đăng ký thông tình bằng email và số điện thoại của bạn
3. Bạn hãy đăng ký account facebook dùng để seeding và đồng bộ lên Cloud (Chỉ đưa token và không chứa thông tin mật khẩu)
4. Giờ bạn có thể sử dụng account của mình ở bất kỳ đâu: trên mobile hoặc trên ứng dụng web của chúng tôi.
Chúng tôi cam kết không sử dụng và chia sẻ token của bạn đến bất kỳ ai.

Mobile version of TargetCustomers-engine marketing support on facebook, viber, skype. Mobile version you can like posts, comment posts .. a batch from your account without side login / logout several times. Use the following steps:
1. Please download the application on your PC at http://targetcustomers.azurewebsites.net/ TargetCustomers
2. Be sure to sign up for the email and your phone number
3. You need to register to use facebook account and sync up Cloud seeding (Just take the token and does not contain password information)
4. Now you can use your account anywhere: on mobile or on our web application.
We are committed to not using and sharing your token to anyone.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less