Telia Trådløs Bedrift
Telia Norge AS
2.1 Varies with device
Trådløs Bedrift gir deg en mobilapplikasjon som gjør at du enkelt kan sette over samtaler, styre egen tilgjengelighet og se om dine kolleger er opptatt eller tilgjengelige på telefon.
Applikasjonen har 4 hovedfunksjoner: Sett over, Telefonbok, Mobil Sekretær og Tjenester. I tillegg finnes ulike innstillinger.

Sett over er en etterspurt funksjon som gjør det enkelt å sette over samtaler. Når du har besvart en innkommende samtale åpner du mobilapplikasjonen, og setter samtalen over dit den skal.

Å sette over en samtale krever at du har 3G-dekning eller er tilkoblet et trådløst nettverk med mobilen din.

Telefonboken viser tilgjengeligheten til alle ansatte i bedriften og har to søkefunksjoner slik at du lett finner den du skal ha tak i. Mobilapplikasjonen viser både Mobilstatus og avtaler med Mobil Sekretær.Fra kontaktkortet kan du ringe, sette over eller sende SMS til vedkommende. Applikasjonen henter telefonboken fra NetCom og inneholder de ansatte i bedriften som har Trådløs Bedrift.

Mobil Sekretær er en tjeneste som lar deg styre din egen tilgjengelighet på mobiltelefonen når du er i et møte, spiser lunsj eller har en kort pause. Når du har opprettet en avtale med Mobil Sekretær blir personer som ringer deg informert om at du er opptatt, og når du blir ledig igjen.

Under Tjenester vises de Køene og Gruppesøkene du er medlem av. Du kan melde deg ut eller inn og få oversikt over de andre som kan besvare samtaler til tjenestene. Er du ikke medlem av noen tjenester vil du ikke finne noe informasjon under Tjenester.

Under Innstillinger kan du endre oppsettet ditt for visning av nummer, og opprette VIP-liste eller endre innstillinger for Mobil Sekretær. Om bedriften har lagt til nye ansatte, oppdatert informasjonen eller opprettet nye køer eller grupper, kan du enkelt oppdatere telefonboken og tjenesteoversikten ved å trykke Last ned nye data.

Benytter du applikasjonen mens du surfer i mobilnettet, vil du bli automatisk logget inn om du benytter et mobilabonnement med Trådløs Bedrift. Om du surfer på et trådløst nettverk må du logge inn med en bruker fra NetCom Min Side. Om du ikke har en slik bruker, oppretter du dette på netcom.no/minside.

Mobilapplikasjonen laster ned og presenterer en mobiltilpasset nettside. Din telefonbok, dine tjenester og annen informasjon lastes ned ved første gangs bruk og lagres i nettleseren. Kommer det en oppdatering av applikasjonen, vil du bli informert om dette og bedt om å laste den ned.

Du må tillate informasjonskapsler/cookies i nettleseren på telefonen for at mobilapplikasjonen skal fungere.

Wireless Enterprise provides a mobile application that allows you to easily transfer calls, control their own availability and see if your colleagues are busy or available by phone.
The app has 4 main functions: Insert over, Phonebook, Mobile Secretarial and Services. In addition, the various settings.

Set above is an in-demand feature that makes it easy to transfer calls. Once you answer an incoming call, open the mobile app, and switch the call to the final destination.

Putting a call requires you to have 3G coverage or is connected to a wireless network using your mobile.

The phone book shows the availability of all employees in the company and has two search functions so you can easily find the one you should get hold of. The mobile application shows both Mobile Status and agreements with Mobil Sekretær.Fra contact card you can call, put over or send SMS to the person concerned. The application retrieves phone book from NetCom and contains the company employees who have Wireless Enterprise.

Mobile Secretary is a service that lets you control your own availability on the mobile phone when you are in a meeting, lunch or a short break. Once you have established an agreement with Mobil Secretarial becomes persons who rings you informed that you are busy and when you are free again.

Under Services displayed the queues and Group The searches you are a member of. You can opt in or out and get an overview of the others who answer calls to the services. Are you not a member of any services you will not find any information under Services.

Under Settings you can change the layout for displaying numbers, and create VIP list or modify settings for Mobile Secretary. Whether the company has added new employees, update your information or created new queues or groups, you can easily update your phonebook and service section by pressing Download new data.

If you use the app while browsing the mobile network, you will be automatically logged if you use a mobile subscription with Wireless Enterprise. If you surf the wireless network, you must log in with a user from NetCom Min Side. If you do not have such a user, you create this netcom.no/minside.

Mobile application downloads and presents a mobile customized website. Your phone, your services and other information is downloaded on first use and stored in your browser. Will there be an update of the application, you will be notified and asked to download it.

You need to allow cookies / cookies in the browser on your phone for mobile application to work.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less