Premium program
Hipotekarna banka
v3.2.88 Varies with device
Premium program aplikacija omogućava da na brz i jednostavan način saznate sve o partnerima programa, novim (i starim), Premium karticama i Stikeru, kao i prodajnim mjestima gdje ostvarujete popuste i rate.

Kroz meni aplikacije, već na samom početku se možete upoznati sa Premium programom i saznati kako da postanete korisnik Premium kartice. Premium kartica je namijenjena aktivnim korisnicima Crnogorskog Telekoma.

Sve što vam je potrebno imate na jednom mjestu:

- radnje u kojima se mogu ostvariti Premium povoljnosti
- pretraga radnji po kategorijama i gradovima
- aktuelne promocije
- prijava za Premium karticu
- notifikacija o promocijama u zoni u kojoj se trenutno nalazite i pregled objekata u kojima se nude Premium popusti u vašoj neposrednoj blizini
- cijene kartica i usluga

NOVO! mPremium – usluga mobilnog bankarstva

Uz mPremium u svakom trenutku na svom mobilnom telefonu imate direktan pristup računu za koji je vezana Premium kartica. Vaše finansije su vam uvijek nadohvat ruke, gdje god se nalazili – 24 sata dnevno, 7 dana u nedjelji. Sigurno je i udobno.

- informacije o stanju i prometu po Premium računu
- uvid u stanje i transakcije Premium kartice
- obavljanje svih vrsta bezgotovinskih transakcija
- plaćanje svih vrsta računa (kreiranje naloga za prenos, šablona)
- provjera datuma isteka dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu
- promjena PIN-a
- lociranje svih poslovnica, POS terminala, bankomata Hipotekarne banke

Premium software application provides a quick and easy way to find out all about the partners of the program, the new (and old), premium cards and stickers, as well as retail outlets where you receive discounts and rate.

Through the menus, from the very beginning you can get acquainted with the Premium program and find out how to become a customer Premium cards. Premium card is designed for active users of Crnogorski Telekom.

All you need you have in one place:

- Actions that can be accomplished Premium benefits
- Search actions by categories and cities
- Current promotions
- Applications for the Premium card
- Notifications of promotions in the zone where you are currently located and inspection facilities which offer premium discounts in your immediate vicinity
- Prices and service cards

NEW! mPremium - mobile banking service

With mPremium at any time on your mobile phone you have direct access to the account that is associated Premium card. Your finances are always at your fingertips, wherever you are - 24 hours a day, 7 days a week. It is safe and comfortable.

- Information about balance and turnover on Premium account
- Account balance and transaction premium cards
- Conduct all types of non-cash transactions
- The payment of all types of accounts (creation of transfer orders, templates)
- Check the expiry date of the permitted overdraft
- Change the PIN
- Locating all branches, POS terminals, ATMs Mortgage Bank

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less