Festiwal BOSS 2014
Confkit
1.7 Varies with device
Festiwal BOSS – Rozwój, Kariera, Sukces. – to ogólnopolska inicjatywa Studenckiego Forum Business Centre Club organizowana corocznie w największych ośrodkach akademickich. Podczas XI edycji festiwalu przez niemal 2 tygodnie studenci warszawskich uczelni wyższych będą mieli okazję do spotkań z przedstawicielami biznesu, tworzenia nowej sieci kontaktów oraz czerpania inspiracji i praktycznych wskazówek biznesowych od ekspertów.

Festiwal BOSS to platforma dyskusji społeczności akademickiej z biznesem, pokazanie alternatywnych ścieżek budowania kariery i sposobów zwiększania konkurencyjności na rynku pracy. To miejsce spotkań aktywnych młodych ludzi, którzy uważają, że “Jutro należy do ludzi działających od dzisiaj”.

To wszystko a nawet więcej w dniach 1 – 10 kwietnia 2014 na czterech warszawskich uczelniach wyższych (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Akademia Leona Koźmińskiego, Collegium Civitas) w 10 modułach tematycznych.

******
Confkit to kompleksowy system konferencyjny składający się z aplikacji mobilnej na system Android i iOS oraz webowego panelu administracyjnego dla organizatorów. Confkit umożliwia:
• szybką wymianę informacji pomiędzy organizatorami wydarzenia, a uczestnikami,
• obniżenie kosztów przygotowania materiałów promocyjnych wydarzenia,
• unikatowe możliwości promowania partnerów wydarzenia (mobile marketing) i sprzedaży ich produktów (m-commerce),
• integracje i szybszą wymianę kontaktów (networking) pomiędzy uczestnikami,
• automatyczne przeprowadzanie ankiet i ewaluacji wydarzeń.
Strona: www.confkit.net
Kontakt: hello@confkit.net
******

Festival BOSS - Development, Career Success. - Is a nationwide initiative of the Student Forum Business Centre Club, organized annually in major academic centers. During the XI edition of the festival for nearly two weeks Warsaw university students will have the opportunity to meet with representatives of business, creating a new network of contacts and draw inspiration and practical advice from business experts.

The festival is a platform BOSS discussion of the academic community with business, show alternative paths to build careers and ways to increase competitiveness in the labor market. It is a meeting place for active young people who believe that "Tomorrow belongs to the people operating from today."

That's all and even more on days 1 - 10 April 2014 at four universities in Warsaw (Warsaw University, Warsaw University of Technology, Kozminski University, Collegium Civitas) in 10 thematic modules.

******
Confkit is a comprehensive conference system consisting of a mobile application for Android and iOS, and web-based administration panel for the organizers. Confkit allows you to:
• rapid exchange of information between the organizers of the event, and participants
• reduce the cost of preparation of promotional materials events,
• unique opportunities to promote partner events (mobile marketing) and sales of their products (m-commerce),
• integration and faster exchange of contacts (networking) between the participants,
• Automatic conduct surveys and evaluation events.
Page: www.confkit.net
Contact: hello@confkit.net
******

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less