Apptivatie - InMarkt
AppComm.nl
1.0.8 Varies with device
Bij InMarkt aangesloten winkels kunnen huidige en geplande acties inzien en direct aanmelden.

InMarkt Concepts B.V.

Loyaliteitsprogramma's die speciaal voor de klant zijn bedacht

Een eigen loyaliteitsprogramma voeren, daarmee voor klanten en buurtbewoners herkenbaar zijn als lokaal betrokken ondernemer, minimale kosten en risico's dragen en geen zorgen maken om de hele organisatie eromheen. Om al deze redenen kiezen steeds meer zelfstandige supermarktondernemers voor een samenwerking met InMarkt Concepts B.V..

InMarkt Concepts B.V. helpt de lokale ondernemer bij het voeren van eigen loyaliteitsprogramma's, met de overtuiging dat de klant een buurtbewoner, de buurman of –vrouw is. Deze klant heeft een sterke emotionele band met de supermarkt in de eigen wijk – ja, kan zelfs fan zijn. Loyaliteitsprogramma's moeten daarvoor klanten de terechte overtuiging geven dat deze speciaal voor hen zijn bedacht. Acties die buurtbewoners het gevoel geven dat de supermarkt of het winkelcentrum er voor hen is en maatschappelijk betrokken is.

U als supermarktondernemer

InMarkt Concepts B.V. combineert landelijke cijfers uit de branche met de situatie van de zelfstandige ondernemer. De loyaliteitsprogramma's zijn op maat gemaakt en staan niet op zich. Door slimme jaarplanningen zijn opeenvolgende eigen acties goed te combineren met landelijke acties. Zo komen alle doelgroepen en doelstellingen aan bod. Als supermarkt richt u zich op werven, binden en vullen van uw doelgroepen. InMarkt Concepts B.V. ontwikkelt loyaliteitsprogramma's vanuit de beleving van de klant, die over zijn lokale supermarkt denkt in termen van herkennen, emotioneren en gunnen. InMarkt Concepts B.V. neemt tegen een vast, betaalbaar bedrag de hele organisatie voor zijn rekening en laat de ondernemer of winkeliersvereniging niet met de restanten zitten. Voor InMarkt Concepts B.V. is een kostenneutrale loyaliteitsprogramma vanzelfsprekend.

In InMarkt affiliated stores can see current and planned actions and register immediately.

InMarkt Concepts BV

Loyalty programs that are specially conceived for the customer

Conduct their own loyalty program, thus for customers and residents are recognizable as a local trader concerned, minimum cost and bear risks and not worry about around the whole organization. For all these reasons, more and more independent supermarket operators to work with InMarkt Concepts BV.

InMarkt Concepts BV helps local entrepreneurs in the conduct of their own loyalty programs, with the belief that the customer is a neighbor, the neighbor or woman. This client has a strong emotional attachment to the supermarket in their own neighborhood - yes, it can even be a fan. Loyalty programs must therefore give customers the justified belief that these have been devised especially for them. Actions that residents feel that the supermarket or the mall is there for them and socially involved.

You as supermarket entrepreneur

InMarkt Concepts BV combines national figures of the branch with the situation of the independent entrepreneur. The loyalty programs are customized and do not stand alone. By smart-year schedules are successive own actions to combine with national campaigns. Thus all audiences and objectives discussed. As a supermarket you focus on attracting, retaining and filling your audiences. InMarkt Concepts BV develops loyalty programs from the experience of the customer, who thinks in terms of recognizing his local supermarket, delight and awarded. InMarkt Concepts BV takes at a fixed, affordable price throughout the organization for his account and let the entrepreneur or shopkeepers association not sit with the remnants. For InMarkt Concepts BV is a cost-neutral loyalty for granted.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less