Bedrijfsrooster
Thingo Internet BV
1.10.1 Varies with device
Bedrijfsrooster biedt bedrijven en personeelsleden een meerwaarde door een overzichtelijke personeelsplanning, hulp bij het maken van roosters en snelle urenregistratie.

Naast planning en urenregistratie biedt het een kloksysteem, verlofadministratie, berichtendienst, verloningscomponenten, contractbeheer en meer, allemaal te gebruiken in deze handige app.

Bedrijfsrooster bestaat uit één online omgeving voor PC's, tablets en mobiele telefoons. Het is eenvoudig in gebruik en altijd en overal ter beschikking, voor werkgevers en werknemers.

Meer weten? Check https://bedrijfsrooster.nl of registreer via de app.


* Werknemers

Met uw persoonlijke Bedrijfsrooster Account beheert u bij al uw werkgevers uw contactgegevens, loonstroken en beschikbaarheid en verlof.

Op het centrale rooster ziet u belangrijke informatie met betrekking tot uw werkdag. Het persoonlijke rooster biedt meer informatie over uw eigen diensten.

U bent altijd op de hoogte van verjaardagen van collega's en natuurlijk biedt Bedrijfsrooster de mogelijkheid direct te bellen of e-mailen.

Altijd op de hoogte van wijzigingen in uw bedrijfsagenda: Bedrijfsrooster stuurt u een notificatie zodra er een belangrijke wijziging heeft plaatsgevonden.


* Werkgevers

Bedrijfsrooster helpt u eenvoudig uw personeelsplanning geheel online af te handelen. Het maken van een rooster wordt zeer eenvoudig doordat in één oogopslag duidelijk is wie u het best op welke dienst kunt inzetten. Zijn alle diensten eenmaal ingeroosterd, dan deelt u het rooster met twee klikken met al uw personeelsleden. Via de PC, tablet en telefoon. Overal en altijd.

Alle administratie centraal en inzichtelijk, informatie over uw planning op het rooster en personeelsleden vind u uitgebreid terug in de personeelsdossiers.

Het grootste voordeel voor u of uw planner is de input van personeelsleden. Doordat beschikbaarheid en verlof wordt ingevoerd door uw werknemers, biedt het systeem u altijd precies de informatie die u nodig heeft.

De informatie is altijd centraal en actueel en te koppelen met uw boekhouding, accountant, payroller en andere zakelijke dienstverleners.

Enterprise Grid offers businesses and employees added value through a well-organized workforce, help rostering timesheets and fast.

In addition to planning and time sheet provides a clock system, leave administration, messaging, remuneration components, contract management and more, all for use in this handy app.

Enterprise Grid consists of a single online environment for PCs, tablets and mobile phones. It is easy to use and available anytime, anywhere, for employers and employees.

Knowing more? Check https://bedrijfsrooster.nl or register through the app.


* Employees

With your personal Grid Company Account, you can manage all your employers your contact information, payroll and availability, and leave.

On the central grid shows you key information relating to your work day. The personal schedule provides more information about your own services.

You are always aware of birthdays of colleagues and of course Grid Company offers to call directly, or e-mail.

Always be aware of changes in your business agenda: Business Grid sends you a notification when there is a significant change occurred.


* Employers

Enterprise Grid helps you easily handle your staff entirely online. Making a schedule is very simple in that clear at a glance who is the best you can bet on that service. All services once scheduled, then you share the schedule with two clicks with your employees. Via PC, tablet and phone. Always and everywhere.

All central and transparent administration, information about your schedule on the roster and staff will find extensive back into the personnel files.

The biggest benefit for you or your planner is the input of staff. Because availability and leave will be introduced by your employees, the system always offers you exactly the information you need.

The information is always central and current and link with your accounting, accountant, payroller and other business service.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less