Mijn Digikluis
Stichting nalatenschapsbeheer Countus
1.2 Varies with device
MijnDigikluis.

Altijd uw wachtwoorden binnen handbereik willen hebben?
Tevens regelen dat uw nabestaanden erover kunnen beschikken in de situatie dat u iets overkomt?

Stichting Nalatenschapsbeheer Countus (SNB) heeft de applicatie MijnDigiKluis ontwikkeld, waarmee uw wachtwoorden van e-mails, bankrekeningen, digi-D, social media, verzekeringen en dergelijke eenvoudig kunt beheren. Ook gegevens van bijvoorbeeld uw tankpas, paspoortnummer en dergelijke kunnen worden opgeslagen.

Uniek is dat na uw overlijden uw nabestaanden toegang kunnen krijgen, zodat u niet digitaal hoeft voort te leven, het beheer van uw vermogen geregeld kan worden en de afwikkeling van de nalatenschap niet onnodig vertraagd wordt.

Hoe werkt het?

De applicatie MijnDigikluis werkt in combinatie met de digitale kluis die hoort bij de dienstverlening van SNB. Kijk voor meer informatie op www.nalatenschapsbeheer.nl tevens te bereiken op telefoonnummer 038-8531400 of via e-mail info@nalatenschapsbeheer.nl.

Via de website kan een digitale kluis aangevraagd worden. SNB zal vervolgens een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken waarmee ingelogd kan worden in de applicatie. Hierna kunt u met een zelf gekozen pincode inloggen. De gegevens die in uw digitale kluis zijn opgeslagen zullen tevens in de applicatie MijnDigikluis zichtbaar zijn. Wijzigt u een wachtwoord, dan zal deze ook wijzigen in de digitale kluis en visa versa.

Alle data wordt versleuteld verstuurd via een beveiligde verbinding. Na overlijden zal uw executeur of uw erfgenamen toegang kunnen krijgen tot uw gegevens, nadat deze zich gelegitimeerd hebben ten overstaan van SNB.

Contact:

Heb u vragen of opmerkingen over de applicatie MijnDigikluis neem dan contact op met:

Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus.
Dokter Stolteweg 2
8025 AV Zwolle
038-8531400
info@nalatenschapsbeheer.nl

My Digi safe.

Always wanted to have your passwords at your fingertips
Also arrange your dependents they are available in a situation where something happens to you?

Legacy Foundation Management Countus (SNB), the application My Digi Safe developed, which your passwords from emails, bank accounts, digi-D, social media, insurance and the like can easily manage. Also information such as your fuel card, passport, etc. can be stored.

Unique is that after your death can get your dependents access so you do not have to live on, the management of your assets can be arranged and the settlement of the estate is not delayed unnecessarily digitally.

How does it work?

The application My Digi Safe works in conjunction with the digital vault associated with the services provided by SNB. For more information also be reached at telephone number 038-8531400 or via e-mail info@nalatenschapsbeheer.nl. Www.nalatenschapsbeheer.nl on

Through the website can be a digital safe requested. SNB will then provide a username and password that can be used in the application. Login Then you can login with a PIN of your choice. The data stored in your digital locker will also be visible in the application My Digi safe. If you change a password, it will also change in the digital safe and visa versa.

All data is sent encrypted through a secure connection. After death, your executor or your heirs can access your data, once these are legitimized in the presence of SNB access.

Contact:

Do you have any questions about the application My Digi Safe please contact:

Legacy Foundation Management and Leadership Countus.
Doctor Stolteweg 2
8025 AV Zwolle
038-8531400
info@nalatenschapsbeheer.nl

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less