Actan Accountants & Adviseurs
Pink Web Applications
1.3.0 Varies with device
Met deze app kunt u op makkelijke en veilige wijze informatie uitwisselen en samenwerken met uw accountantskantoor.

Documenten goed- of afkeuren
Denk aan belastingaangiften en jaarrekeningen. U kunt daarna aangeven dat ze direct verstuurd moeten naar bijvoorbeeld de Belastingdienst of Kamer van Koophandel. U krijgt een pushnotificatie als er een nieuw document klaarstaat om te accorderen.

Uw online dossier
U kunt uw online dossier bij uw accountantskantoor inzien, documenten bekijken en deze opslaan of openen in andere apps. Ook kunt u zelf documenten scannen met de app en deze direct opslaan in een map om deze te delen met uw accountantskantoor. Denk aan facturen of contracten.

Actuele nieuwsberichten
In de app ziet u actuele nieuwsberichten die speciaal voor u zijn geselecteerd op basis van uw profiel of de branche waarin u werkzaam bent.

Contact opnemen
In de app ziet u de contactgegevens van uw accountantskantoor, inclusief vestigingslocatie op de kaart om de route te plannen. Ook vindt u hier een video-uitleg van de mogelijkheden van het portaal.

Algemene informatie over de app
Om deze app te gebruiken heeft u de inloggegevens nodig van het klantenportaal van uw accountantskantoor. Vraag uw relatiebeheerder of zij u dit ook aanbieden. Na het invoeren van uw inloggegevens en eventueel een SMS-code, kiest u een persoonlijke PIN-code om in het vervolg op de app in te loggen. Zo blijven de gegevens in de app altijd veilig bewaard en zijn ze toch gemakkelijk te bereiken. Als u bent ingelogd en u heeft toegang tot meerdere entiteiten (bijvoorbeeld bedrijven), dan kunt u direct bij alle functionaliteit voor deze entiteiten.
Het kan ook zijn dat u bepaalde onderdelen uit de app niet ziet of daar geen toegang tot heeft. Dat kan afhankelijk zijn van de cliƫntentiteit die u bekijkt en de voor u beschikbare modules en informatie.

With this app you can exchange for easy and safe way information and cooperate with your accounting firm.

Documents approve or disapprove
Think of tax returns and financial statements. You can then specify that they must be sent direct to the Tax instance or Chamber of Commerce. You will receive a push notification when a new document is ready to approve.

Your online file
You may view your online file your accounting firm, view documents and save or open them in other apps. You can also scan documents themselves with the app and save them directly into a folder to share it with your accounting firm. Think of invoices or contracts.

current news
The app shows current news that have been specially selected for you based on your profile or the industry in which you work.

Contact
In the app you can see the contact information for your accounting firm, including business location on the map to plan your route. You will also find a video explaining the features of the portal.

General information about the app
To use this app, you need the credentials of the customer portal of your accounting firm. Ask your relationship manager if they offer this. After entering your credentials and possibly an SMS code, choose a personal PIN code to log into the sequel to the app. Thus the data in the app always be kept safe and are still easily accessible. If you are logged in and you have access to multiple entities (eg companies), please directly with all the functionality for these entities.
It could also be that you do not see some parts of the app or it has no access to. That may depend on the client entity you are viewing and the modules available to you and information.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less