Gerssen&Donkersloot Makelaars
Realworks BV
2.6 Varies with device
U overweegt een woning te kopen of te verkopen? En daarbij zoekt u naar de juiste balans tussen baten en lasten? Dan heeft u behoefte aan professioneel advies. Gerssen & Donkersloot Makelaars hebben de deskundigheid om u doelgericht te adviseren. Centraal staat onze persoonlijke benadering. We bespreken altijd met u welke mogelijkheden er zijn en hoe u deze optimaal kunt benutten. Uw wensen vormen het uitgangspunt. Met onze expertise gaan deuren voor u open. De makelaars van Gerssen & Donkersloot Makelaars zijn dan ook geen makelaars als alle andere.

Onze dienstverlening
Gerssen & Donkersloot Makelaars is van vele markten thuis. Onze dienstverlening omvat:
- verkoop van woningen
- aankoop van woningen
- verkoop van nieuwbouwprojecten
- taxaties

Vakmanschap
Bij ons staat vakmanschap voorop. We beschikken over een breed scala van mogelijkheden om uw opdracht tot volle tevredenheid uit te voeren. Hoe we dat precies doen, vertellen we graag in een persoonlijk gesprek. In ieder geval treden we de markt tegemoet met kennis van zaken, tact en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Bovendien zijn we aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM. Een NVM-makelaar houdt zich aan de regels van het spel, is terzake kundig en wijst u op eventuele voetangels bij (ver)koop. Onze makelaars begeleiden het gehele (ver)kooptraject, vanaf de eerste kennismaking tot aan het formele moment bij de notaris. En alles wat er tussen zit. Desgewenst adviseren wij ook over de financiering. Het is ónze manier van dienstverlening. Vanzelfsprekend wordt u actief betrokken bij alle keuzes en beslissingen.

De ideale mix
Behalve de zakelijke aanpak kenmerkt ons kantoor zich door een frisse uitstraling. De makelaars van Gerssen & Donkersloot Makelaars zorgen voor enthousiasme en ambitie. Altijd met oog voor de realiteit, maar vasthoudend als een stel jonge honden, als dat moet. De mix van jeugdig elan en vakmanschap maakt Gerssen & Donkersloot Makelaars tot een zaak van formaat.

U vindt ’t bij Gerssen & Donkersloot Makelaars
De makelaardij is een gespecialiseerd vakgebied en mensenwerk bij uitstek. Mensen veranderen, inzichten veranderen. En daarom verandert ook de makelaardij. Het kan niet anders; zo veel meer klantvriendelijke en zo veel meer van deze tijd. U vindt ‘t allemaal bij Gerssen & Donkersloot Makelaars.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Kijk dan op www.gdmakelaars.nl of neem contact met ons op via telefoonnummer 0345 – 577 377.

E-mailen kan natuurlijk ook: welkom@gdmakelaars.nl. Een vraag? Aarzel niet, we zijn er voor u!

You are considering buying a house or sell it? And while you're looking for the right balance between income and expenditure? Then you need professional advice. Gerssen Donkersloot & Brokers have the expertise to advise you focused. Central to our approach. We always discuss with you the options available and how to use them properly. Your requirements are the starting point. With our expertise will open doors for you. Brokers Gerssen & Donkersloot Brokers are therefore no agency like any other.

our services
Gerssen Donkersloot & Brokers of many trades. Our services include:
- Sale of housing
- Purchase of housing
- Sales of new building projects
- valuations

craftsmanship
For us professionalism first. We have a wide range of options to perform your job to the full satisfaction. How do we do that exactly, we like to tell you in person. In any case, we face the market with knowledge, tact and very responsible.

In addition, we are affiliated with the Dutch Association of Estate Agents o.g. and real estate experts NVM. An estate agent adheres to the rules of the game, is competent and alert you to potential pitfalls to (re) sale. Our agents accompany the entire (re) sale process, from the first introduction to the formal moment at the notary. And everything in between. If required, we also advise on funding. It is our way of service. Obviously you actively involved in all choices and decisions.

The ideal mix
In addition to the business approach characterizes our office by a fresh look. Brokers Gerssen Donkersloot & Brokers provide enthusiasm and ambition. Always with an eye to the reality, but tenacious as a bunch of young dogs, as it should. The mix of youthful enthusiasm and professionalism makes Gerssen & Brokers Donkersloot a matter of size.

You will find 't at Gerssen Donkersloot & Brokers
The brokerage is a specialized field and men work par excellence. People change, changing insights. And therefore changes the brokerage. It can not be otherwise; so much more customer friendly and so much more this time. You can find t all at Gerssen Donkersloot & Brokers.

More information
Want to know more about our services? Please check www.gdmakelaars.nl or contact us via telephone number 0345 - 577 377.

E-mail can also: welkom@gdmakelaars.nl. A question? Do not hesitate, we are here for you!

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less