Isaak Makelaardij o.g.
Realworks BV
2.6 Varies with device
Isaak Makelaardij is een actief kantoor dat zich toelegt op aan- en verkoop van woningen in Amsterdam en omgeving alsmede taxaties. Het kantoor is opgericht door de heer G.A.L. Isaak beëdigd makelaar en taxateur, die al sinds 1979 actief is in de makelaars branche. Uit jarenlange ervaring weten wij dat het aan- en verkopen van een woning niet alleen een zakelijke, maar uiteindelijk ook een emotionele beslissing is. Daarom staat naast onze professionele aanpak een persoonlijke begeleiding centraal.

Isaak Makelaardij is met het eerste kantoor begonnen aan de Keizersgracht en is door de persoonlijke aanpak na dertig jaar uitgegroeid tot een succesvolle onderneming. Niet opportunistisch gefocust op die ene transactie, dat ene moment, maar geconcentreerd op de toekomst. Zo proberen wij continuïteit te creëren in een doorgaans niet of nauwelijks trouwe klantenkring.
Met het succes, de kennis en faciliteiten groeien ook de ambities. Daarom is al weer wat jaren geleden, het kantoor verhuist naar een grotere locatie op de Ooostelijke eilanden. Hiermee hebben wij in de behoeften van onze cliënten voorzien, die zich in dat gebied wilden gaan vestigen, of zoals dat nu veel het geval is daarvandaan terug willen maar de binnenstad.
De visie is, dat mensen doorgroeien, verder willen, steeds nieuwe fasen in hun woon- en werkleven beleven. Daar hoort altijd een passend dak boven Er wordt wel eens gezegd dat de gemiddelde huizenkoper of -verkoper een eendagsvlieg is. Daar kun je op die manier mee omgaan, maar Isaak Makelaardij deelt die nogal opportunistische visie absoluut niet.

Professionele partijen - projectontwikkelaars, organisaties, instituten - zijn gebaat bij een partner die snel maar serieus werk maakt van hun aanbod, zodat ze er verder geen omkijken naar hebben en geen confrontaties achteraf krijgen.
En bij particulieren is het uitgangspunt, dat ze op zo'n moment de transactie van hun leven doen, onzeker zijn, primair reageren, vaak onvoldoende kennis van (technische) zaken hebben en daardoor dingen over het hoofd zien. Kopers kunnen spontaan verliefd worden op een sfeer of detail. Verkopers kunnen de tel kwijt raken door handige biedingen en zo de zakelijke en fiscale kanten van een transactie vergeten. Op zulke momenten staan wij u graag bij.
Wij hebben een bijzonder eigentijdse verkooptactiek, die doorgaans heel anders is dan de gemiddelde makelaar.

Het te volgen verkoopproces is namelijk afhankelijk van het te verkopen object en de doelgroep. In overleg met u bespreken wij de te volgen strategie en adviseren u met betrekking tot de verwachte verkoopprijs en de daaraan te relateren vraagprijs.

Wij hopen dat u hiermee een goed beeld heeft gekregen van onze organisatie.

met vriendelijke groet,

ISAAK MAKELAARDIJ o.g. B.V.

Isaac Real Estate is an active office dedicated to buying and selling homes in and around Amsterdam and appraisals. The firm was founded by Mr. G.A.L. Isaac sworn broker and appraiser, who since 1979 has been active in the real estate sector. From years of experience we know that buying and selling a home is not only a business, but ultimately an emotional decision. That's why in addition to our professional approach a personal guidance.

Isaac Brokerage is the first office started the Keizersgracht and the personal approach after thirty years into a successful business. Not opportunistic focused on that one transaction, that one moment, but focused on the future. So we try to create a generally hardly loyal clientele. Continuity
With the success, knowledge and facilities also grow ambitions. Therefore, already some years ago, the office moved to a larger location on Ooostelijke islands. With this we meet the needs of our clients, who wanted to establish in that area or as is now often the case, but from there back to the city.
The vision is that people grow further, like, ever new phases in their living and work life experience. As always hears an appropriate roof It is sometimes said that the average home buyer or seller a passing interest. There you can handle it that way, but not Isaac Brokerage. Share this rather opportunistic vision absolutely

Professionals - developers, organizations, institutions - benefit from a partner who is fast but serious about their offerings so that they do not need to worry and no confrontations have afterwards.
And pensions, the premise is that they do the transaction of their lives at such a moment, uncertain, primarily respond, often insufficient knowledge of (technical) issues, and thus see things overlooked. Buyers can be spontaneously in love with a mood or detail. Sellers can lose count by convenient bids and so forget the business and tax aspects of a transaction. At such times we are happy to assist you.
We have a very contemporary sales tactics, which usually is very different than the average broker.

The following sales process differ depending on the object to sell and the target audience. In consultation with you, we will discuss the strategy to be followed and advise you regarding the expected selling price and the asking price can be related.

We hope this has given you of our organization a good picture.

Sincerely,

ISAAK BROKERAGE o.g. BV

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less