Lauteslager Makelaars
Realworks BV
2.6 Varies with device
Lauteslager Makelaars is één van de grootste makelaars kantoren van Utrecht! Het kantoor bestaat ruim 160 jaar en heeft daarmee heel veel ervaring in verkopen, aankopen, taxeren (NWWI) en nieuwbouwprojecten. Door onze ervaring en hoge kwaliteit van dienstverlening zijn wij een van de meest gerenommeerde makelaarskantoren in Utrecht en omgeving. Bij ons bent u aan het goede adres als u op zoekt bent naar:
het kopen van een woning, nieuwbouwwoning of bedrijfspand;
het huren of verhuren van een woonhuis of bedrijfspand;
de taxatie van woning of bedrijfsruimte;
en onafhankelijk financieel hypotheek advies
Lauteslager is lid van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars en vastgoeddeskundigen (NVM). Al onze makelaars en taxateurs zijn door de NVM beëdigd of gecertificeerd. Daarnaast werken wij volgens de erecode van de NVM. Dit zorgt ervoor dat wij u een zeer hoogwaardige dienstverlening kunnen garanderen.

Dé makelaar voor aankoop, verkoop en taxatie in Utrecht.
U zoekt een makelaar die meedenkt met uw situatie, wensen en mogelijkheden. Dan bent u bij ons aan het goede adres. Lauteslager Makelaars is gespecialiseerd in het aankopen, verkopen en taxeren van woningen, bedrijfspanden en nieuwbouw binnen de Utrechtse woningmarkt. Onze experts helpen u graag met het vinden van uw ideale huis, het verkopen van uw oude woning of taxatie van een bedrijfspand. Wij doen dit al meer dan 160 jaar met veel succes! Bij Lauteslager Makelaars Utrecht staat heldere communicatie, betrokkenheid en duidelijkheid centraal.

NVM beëdigd en gecertificeerd
Bijna alle Lauteslager Makelaars zijn door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) beëdigd of gecertificeerd en lokaal goed bekend. Onze deskundigheid en ervaring helpen u bij het maken van de juiste beslissingen en het vinden van uw ideale woning, bedrijfspand of nieuwbouwproject. Wij werken volgens de erecode van de NVM. Dit houdt onder andere in dat wij onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar advies geven, tegemoet komen aan reële verwachtingen van onze opdrachtgevers, wij informatie vertrouwelijk behandelen en collegiaal zijn ten opzichte van andere makelaars.

Een huis kopen
Het kopen van een huis of bedrijfspand is een persoonlijke aangelegenheid. U doorgaat een uitgebreid stappenproces en u wilt een huis of bedrijfspand dat past bij uw wensen en graag tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Wij van Lauteslager Makelaars begrijpen dat als geen ander, want wij zijn al meer dan 160 jaar gespecialiseerd in het ondersteunen van onze klanten bij het kopen van woningen en bedrijfspanden in Utrecht en omgeving. Onze kennis en jarenlange ervaring zijn daarbij voor u een goede investering.

Huizenmarkt in Utrecht
Wij inventariseren uitgebreid de wensen waaraan u vindt dat uw nieuwe woning of bedrijfspand moet voldoen. Aangezien wij de huizenmarkt zeer goed kennen, weten wij welk huis of bedrijfspand hierbij past. Verder is het bijvoorbeeld belangrijk meer te weten over de bouwkundige staat van het pand. Of om meer informatie te vergaren over eventuele bouwplannen in de omgeving van de woning. Ook helpen wij u bij het onderhandelen, taxeren en kopen en wijzen u op relevante juridische en financiële aspecten. Al deze zaken kunt u met een gerust hart overlaten aan Lauteslager.

De zoekopdracht naar uw droomhuis of bedrijfsruimte
Als deskundige op de woningmarkt van Utrecht en omgeving is Lauteslager Makelaars de beste makelaar om u te helpen met uw zoektocht naar de ideale woning, bedrijfspand of nieuwbouwproject. Op onze website kunt u ons volledige woningaanbod bestaande bouw, nieuwbouwprojecten en commercieel onroerend goed bekijken. Mocht u meer informatie wensen over een woning of bedrijfspand, neemt u dan contact met ons op. Wij geven u dan meer inzicht in de locatie, voorzieningenniveau, bouwtechnische staat en de prijs.
‘Lauteslager Makelaars al 160 jaar thuis in Utrecht'

Lauteslager Brokers is one of the largest real estate agencies in Utrecht! The firm was founded over 160 years and thus has a lot of experience in sales, purchases, value (NWWI) and new construction projects. Our experience and high quality of service we are one of the most reputable real estate agencies in and around Utrecht. With us you are at the right place if you are looking for:
buying a house, new home or business premises;
hiring or renting a house or business premises;
the valuation of property or business;
independent financial and mortgage advice
Lauteslager is a member of the Dutch Association of Realtors and real estate experts (NVM). All our brokers and appraisers are certified by the NVM or certified. In addition, we work according to the code of the NVM. This ensures that we can guarantee. A very high quality service

The broker for the purchase, sale and valuation in Utrecht.
Are you looking for a broker who thinks with your situation, needs and opportunities. Then you have come to the right place. Lauteslager Brokers specializes in purchasing, selling and valuing homes, commercial properties and new construction within the Utrecht housing. Our experts are happy to help you find your ideal home, selling your old home or valuation of a business. We do this for over 160 years with great success! In Lauteslager Brokers Utrecht is clear communication, commitment and clarity centrally.

NVM sworn and certified
Almost all Lauteslager Agents are sworn in by the Dutch Association of Estate Agents (NVM) or certified and locally well known. Our expertise and experience will help you in making the right decisions and finding your ideal home, business or new construction project. We work according to the code of the NVM. This means among other things that we give independent, competent and reliable advice, meet realistic expectations of our clients, we treat information confidentially and collegial relative to other brokers.

Buying a house
Buying a home or business is a personal matter. You continue a comprehensive step process and you want a house or business that suits your needs and happy at the best possible price. We Lauteslager Brokers understand that better than anyone, because we are already more than 160 years in supporting our customers when buying residential and commercial properties in and around Utrecht. Our knowledge and years of experience are a good investment for you.

Housing in Utrecht
We identify expanded the wishes that you find that your new home or business premises must comply. Since we know the housing market very well, we hereby fits any home or commercial building. Know Furthermore, it is important, for example to know more about the structural condition of the property. Or to obtain information on any plans in the vicinity of the house. More information We also help you in negotiating, valuing and buying and point out relevant legal and financial aspects. All these things can be left to Lauteslager. With confidence

The search for your dream home or business
As an expert on the housing of Utrecht and region is Lauteslager Brokers best broker to help with your search for the ideal home, business or new construction project. On our website you can existing buildings, new construction projects and commercial real estate view our entire housing. If you would like more information about a home or business, please contact us. We give you more insight into the location of facilities, structural condition and price.
'Lauteslager Brokers 160 years at home in Utrecht "

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less