Makelaars Associatie
Realworks BV
2.6 Varies with device
De Makelaars Associatie is al 45 jaar gevestigd in het Belgisch Park, één van de mooiste wijken van Den Haag. Wij zijn deels een familiebedrijf en behoren tot de 10 grootste (woon) makelaarskantoren in Haaglanden. Wij hebben onze activiteiten verdeeld over 4 afdelingen:

- Makelaardij : voor aan- en verkoop van onroerende zaken en taxaties
- Verhuur : voor aan- en verhuur van gestoffeerde en gemeubileerde woningen
- Vastgoed Management : voor het beheer van uw kostbare beleggingen
- Hypotheek- en verzekeringskantoor Scheveningen

Kenmerkend voor ons kantoor is de lange termijn focus en een stevige financiële basis. Onze organisatie is praktisch ingericht en informeel, we hebben korte communicatielijnen, werken met de modernste programma’s en zijn flexibel zodat we kunnen inspelen op de wensen van de cliënt.

Onze cliënten
Onder onze cliënten bevinden zich particulieren, multinationals en MKB bedrijven, overheidsinstellingen, institutionele beleggers en non-profit organisaties.
Onze dienstverlening is erop gericht een lange termijn relatie met cliënten aan te gaan, gebaseerd op de vertrouwensband en relatie die wij met onze klanten opbouwen en actief in stand houden.
Cliënten kunnen gebruik maken van onze brede dienstverlening en de kennis, die wij vanuit de verschillende disciplines hebben opgebouwd.

Onze dienstverlening
Wij hechten er waarde aan onze cliënten op integere en deskundige wijze te adviseren en willen een betrouwbare partner zijn in de advisering omtrent vastgoed, vandaar ook ons motto:

"Meer kennis in huis"
Die deskundigheid en integriteit koppelen we aan een betrokken persoonlijke advisering, waarbij we onze cliënten maatwerk kunnen bieden.
Voor alle diensten op het gebied van onroerend goed hebben wij specialisten in huis en daar zijn we trots op. We zijn er voor ú.
Door de brede dienstverlening zijn er veel combinaties mogelijk waar cliënten gebruik van kunnen maken, zoals aankoop, geldverstrekking, ondersteuning bij verbouwing of verhuren, verbouwen en managen van de woning.
Goed advies van ervaren mensen kan u veel geld besparen en de vraag is: ‘Wat leveren onze diensten u op’ in plaats van ‘Wat kosten onze diensten’.

Brokers Association has over 45 years located in the Belgian Park, one of the most beautiful areas of The Hague. We are partly a family business and among the 10 largest (residential) real estate agencies in Haaglanden. We have divided our activities over four divisions:

- Brokerage: for purchase and sale of real estate and appraisals
- Rent: for purchase and rental of furnished and unfurnished dwellings
- Real Estate Management: to manage your valuable investment
- Mortgage and insurance Scheveningen

Characteristic of our office is the long-term focus and a solid financial base. Our organization is practical and informal, we have short lines of communication, working with the latest programs and flexible so that we can respond to the needs of the client.

Our clients
Among our clients are individuals, SMEs and multinational companies, government agencies, institutional investors and non-profit organizations.
Our service aims to enter into long-term relationships with clients based on trust and relationship we build with our clients and actively maintain.
Clients can make use of our broad range of services and the knowledge we have accumulated from the different disciplines.

Our services
We attach importance to our clients to advise on ethical and professional manner and want to be a reliable partner in advising on real estate, hence our motto:

"More information resources"
That expertise and integrity we associate with a relevant personal consulting, where we can offer our clients customized solutions.
For all services in the field of real estate we have specialists in house and we have been proud of. We are there for you.
Because of the wide range of services, there are many possible combinations which clients can use, such as purchasing, money supply, support for rebuilding or renting, renovating and managing the home.
Good advice from experienced people can save a lot of money and the question is: 'What deliver our services on "instead of' What cost our services."

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less