Raadhage
Realworks BV
2.6 Varies with device
Raadhage Makelaardij Veghel

Het juiste adres voor u?w adres!

Over ons

Welkom bij Raadhage makelaardij in Veghel, uw Raadgever met ruime ervaring in de makelaardij. Persoonlijke betrokkenheid, betrouwbaarheid, alertheid en deskundigheid is onze kracht. Wij zijn in staat flexibel en op directe wijze met u te communiceren, hierdoor kunnen wij doeltreffend voor onze opdrachtgevers te werk gaan.

Als woningdeskundige kennen wij de omgeving, de prijsontwikkelingen en de sterke en de zwakke punten van uw pand kennen weinig geheimen voor ons.

Wat hebben wij u te bieden als u uw object bij ons onderbrengt voor verkoop? - Een exclusieve presentatie ter plekke door middel van een opvallend bord
- Een op maat gemaakte brochure van uw woning of bedrijf
- NVM lidmaatschap wat vertrouwen uitstraalt naar potentie?le kopers

- Plaatsing van uw woning op Funda (NVM) met een score van zo'n 25 miljoen 'page views' per maand
- Wekelijks ontvangt u een overzicht hoe vaak uw pand op internet is bekeken
- Aandacht middels een verlichte raampresentatie op een perfecte zichtlocatie

- Toegang tot een groot zoekersbestand
- Service op maat
- En ten slotte de bewijsdrang en het enthousiasme van onze medewerkers

Niet alleen op gebied van woningbemiddeling zijn wij zeer bekwaam, maar op alle terreinen ten aanzien van de aan- en verkoop en het taxeren van onroerend goed. Wij staan u graag met raad en daad bij.

Bij bedrijfsmatig vastgoed kiezen wij niet voor een snelle ad hoc oplossing. Maar voor een professionele aanpak die ook op langere termijn zijn vruchten afwerpt. U kunt bij ons terecht voor kantoren, bedrijfsobjecten, winkels, overheids-en andere zorggebouwen. Voor verkoop of verhuur, voor aankoop en aanhuur of voor een gedegen advies.

Als landelijk agrarisch vastgoed deskundige zijn wij inhoudelijk en juridisch uitstekend op de hoogte van nieuwe wet en regelgeving. Bovendien spreken wij uw taal. Quotaregelingen, milieuvergunningen, rood voor groen, burgers in het buitengebied: wij weten er alles van.

En klopt de overheid bij u aan omdat uw bedrijf moet wijken voor een toekomstig woongebied, industrieterrein, natuurgebied of wegen dan kunnen wij u als onteigeningsdeskundige uitstekend bijstaan.
Verder kunnen wij u adviseren bij planschaderegelingen en als de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) van toepassing is op uw eigendom.

Naast het lidmaatschap van de vakgroep Wonen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zijn wij lid van de vakgroepen voor bedrijfsonroerend goed (BOG) en landelijk agrarisch onroerend goed (A&LV).
Tevens zijn wij door het Vastgoedcert gecertificeerd als taxateur van woning/mkb,

bedrijfsvastgoed, landelijk vastgoed en hebben de WOZ expertise in huis.

U kunt altijd contact opnemen met een van onze medewerkers in Veghel, om een afspraak te maken. In een vrijblijvend gesprek kunnen we het een en ander toelichten en met elkaar van gedachten wisselen.

Wat we doen

Aanbod
Woningen, Nieuwbouw, Winkelpanden, Agrarische objecten en Bedrijfspanden

Specialismen
Woningdeskundige, Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk / Agrarisch vastgoed en Onteigeningsdeskundige

Informatie WWW.RAADHAGE.NL

Council Hage Brokerage Veghel

The correct address for you? W address!

About us

Welcome to Council Hage brokerage in Veghel, your counselor with extensive experience in real estate. Personal commitment, reliability, responsiveness and expertise is our strength. We are able flexible and direct way to communicate with you, this we can work effectively for our clients.

As property experts, we know the area, the price developments and the strengths and weaknesses of your property have few secrets for us.

What we have to offer when you receive your item at our lodges for sale? - An exclusive presentation on the spot by means of a striking plate
- A customized brochure of your home or business
- NVM membership that radiates confidence to potential buyers?

- Placement of your property on Funda (NVM) with a score of about 25 million "page views per month
- Every week you will receive an overview of how often your property on the Internet is viewed
- Look through a lighted window presentation in a perfect location visibility

- Access to a large page file
- Customized service
- And finally, the proof urge and enthusiasm of our employees

Not only in terms of property agency we are very skilled, but in all areas regarding the buying and selling and valuing property. We are happy to advise and assist.

In commercial real estate, we do not choose a quick ad hoc solution. But for a professional approach in the longer term is bearing fruit. You can contact us for offices, commercial properties, shops, government and other health care buildings. For sale or rental, purchase and leasing or sound advice.

As a national agricultural real estate expert, we are substantively and legally well informed of new laws and regulations. Moreover, we speak your language. Quota systems, environmental, red green, civilians in the countryside, we know all about it.

And knocks the government at you because your company has to make way for a future residential, industrial, natural or roads than we can as expropriation expert assisting excellent.
We can also advise you to plan and claim settlements as the Law emptive Municipality (WVG) applies to your property.

In addition to membership in the department of the Dutch Association of Estate Agents Housing (NVM) we are members of the departments of commercial real estate (BOG) and national agricultural real estate (A & LV).
We are also certified by the VastgoedCert as appraiser of property / SMEs

commercial real estate, rural real estate and the property tax expertise.

You can always contact one of our employees in Veghel, to make an appointment. In an informal conversation, we can explain a few things and exchange ideas.

What we do

offer
Homes, New Construction, Retail, Agricultural objects and Commercial Properties

specialisms
Property Expert, Commercial Real Estate, Rural / Agricultural Property and Expropriation Expert

information WWW.RAADHAGE.NL

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less