Kennisbank aansprakelijkheid
Van Traa Advocaten N.V.
1.0 Varies with device
Deze app geeft aan de hand van een overzichtelijk schema antwoord op belangrijke vragen met betrekking tot aansprakelijkheid in het transportrecht, en dan met name het goederenvervoer, bijvoorbeeld over de limiet, verjaring, verval en de bewijslast. Ook de vrachtbrief en het cognossement worden behandeld.

De vragen worden beantwoord voor verschillende vervoersmodaliteiten, te weten het vervoer per schip (zowel over de binnenwateren, de binnenvaart, als over zee), per vliegtuig (door de lucht), per trein (over het spoor) en per vrachtwagen (over de weg). Bij elke vervoermiddel bestaat de mogelijkheid om de vraag te beantwoorden naar nationaal recht of naar de verschillende toepasselijke internationale verdragen. De reikwijdte van die verdragen wordt ook toegelicht. Een handig hulpmiddel dus voor uw vragen met betrekking tot aansprakelijkheden voor ladingschade van logistieke dienstverleners, vervoerders en ladingbelanghebbenden (voor vracht) of in zijn algemeenheid over het vervoersrecht.

Naast het Nationale Recht (Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek) worden de volgende verdragen of condities behandeld:
Wegvervoer: CMR en de AVC
Zeevervoer: Hague Visby Rules (HVR) en de Rotterdam Rules
Binnenvaart: CMNI (Verdrag van Boedapest)
Spoorvervoer: Cotif-CIM
Luchtvervoer: Verdrag van Montreal

De app bevat daarnaast algemene informatie over de advocaten die gespecialiseerd zijn in de verschillende rechtsgebieden die in de app aan de orde komen, zoals het zeerecht, het wegvervoerrecht, het binnenvaartrecht, het luchtrecht en het spoorrecht en over het advocatenkantoor Van Traa.

De app biedt de mogelijkheid om vragen en teksten te bookmarken, aantekeningen te maken bij bepaalde antwoorden en deze te delen met vrienden en collega’s.

Doelgroep is iedereen die betrokken is bij de wereld van transport en logistiek en maritiem recht.

This app gives on the basis of a clear overview answers to important questions regarding liability in transport law, and especially freight, for example, over the limit, limitation, decay and the burden of proof. The consignment and the bill of lading to be treated.

The questions are answered for different modes of transport, ie transport by ship (both inland waterway, inland and sea), air (by air), by train (rail) and by truck (road ). For each vehicle, it is possible to answer to national law or to the various applicable international conventions demand. The scope of these agreements also explained. A useful tool so for your questions regarding liability for cargo damage of logistics service providers, carriers and cargo interests (for freight) or in general on transport law.

Besides the National Law (Book 8 of the Civil Code), the following treaties or conditions treated:
Road transport: CMR and the AVC
Maritime transport: Hague Visby Rules (HVR) and the Rotterdam Rules
Inland: CMNI (Budapest Treaty)
Rail: Cotif-CIM
Air: Montreal Convention

The app also contains general information about the attorneys who specialize in the various jurisdictions in the app are discussed, such as the very real, road transport law, the inland law, air law and the railway law and on the law firm Van Traa.

The app allows you to bookmark, questions and texts make for some answers and share them with friends and colleagues notes.

Target audience is anyone involved in the world of transport and logistics and maritime law.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less