SJØ-RAPP
Mellora AS
1.0 Varies with device
Dette er Sjøforsvaret i Norge sitt verktøy for rapportering av skade, avvik, uønsket hendelse og endringsforslag. Appen brukes av både ansatte og vernepliktige.

Sjøforsvaret består av Kysteskadren (Marinen), Kystvakten, Marinejegerkommandoen, Sjøforsvarets skoler og Sjøforsvarets baser.

Kysteskadren er Sjøforsvarets operative styrke, mens Kystvakten i fredstid er statens primære myndighetsutøver på havet. Marinejegerkommandoen er Norges maritime spesialstyrke og Sjøforsvarets skoler gir en helhetlig sjømilitær profesjonsutdanning, samt rekruttskole og befalsutdanning.

Sjøforsvarets hovedoppgaver

Kystvaktens hovedoppgaver ligger innenfor overvåkning, suverenitetshevdelse, og myndighetsutøvelse. Marinens primærfunksjon er å ivareta militært forsvar av våre sjøområder. Dette innebærer å bevare norsk handlefrihet mot militært og annet press og å sikre fri tilgang til våre havområder og havner.

Sjøforsvarets grunnlag

Norsk sjøområde er mer enn syv ganger større enn landområdet, ca. 2,6 millioner kvadratkilometer. Dette tilsvarer ca. fire ganger størrelsen av Frankrike.

Fra dette området høster Norge mer enn 50 milliarder kroner i fiskerier og mer enn 600 milliarder kroner i olje og gass – hvert år. Olje og gass inntekter sto i 2010 for 22% av brutto nasjonal produkt (BNP).

Som en følge av olje- og gassinntektene eier Norge ca. 1% av alle verdens handlbare aksjer. Det antas at det ligger betydelige olje og gass reserver i Arktis, også innenfor det norske sjøområdet. Norge har verdens sjette største handelsflåte med ca. 1 400 norskeide skip. Dette gjenspeiler at Norge er en maritim nasjon, der alle våre befolkningssentra og økonomiske tyngdepunkt ligger langs kysten.

71% av all godstransport i Norge skjer på sjøen, kun 29% på land.

Dersom vi mister vår frie bruk av havet vil Norge stoppe opp og vi vil miste grunnlaget for vår velstand. Betydningen av Norges sjøområder kan ikke overdrives.

This is the Navy in Norway's tool for reporting damage, deviation, incident and amendments. This application is used by both staff and conscripts.

The Navy consists of Coastal Squadron (Navy), Coast Guard, Naval Command, Navy schools and Navy bases.

Coastal Squadron is the Navy's operational strength, while the Coast Guard in peacetime is the state's primary authority exercises at sea. Naval command is Norway's maritime Special Forces and Navy schools provide a comprehensive naval professional education and basic training and officer training.

The Navy's main tasks

Coast Guard's main tasks are within surveillance, sovereignty, and governance. Navy's primary function is to ensure the military defense of our coastal waters. This means preserving Norwegian freedom against military and other pressures and to ensure free access to our waters and ports.

Navy base

Norwegian sea area is more than seven times larger than the land area approx. 2.6 million square kilometers. This corresponds to approx. four times the size of France.

From this area reaps Norway more than 50 billion in fisheries and more than 600 billion in oil and gas - every year. Oil and gas revenues in 2010 accounted for 22% of gross domestic product (GDP).

As a result of oil and gas proceeds own Norway ca. 1% of the world's tradable shares. It is believed that there are significant oil and gas reserves in the Arctic, including in the Norwegian maritime area. Norway has the world's sixth largest commercial fleet of approx. 1400 Norwegian-owned vessels. This reflects the fact that Norway is a maritime nation, where our population centers and economic center of gravity is located along the coast.

71% of all freight transport in Norway is at sea, only 29% of the country.

If we lose our free use of the sea, Norway will stop and we will lose the foundation of our prosperity. The importance of Norway's coastal waters can not be overstated.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less