H&L Kjørebok
Abax Quicklog AS
2.3.7 Varies with device
**La telefonen gjøre jobben med å registrere dine kilometer!**

Enkelt, raskt, korrekt og oversiktlig - fra mobilen og direkte inn på lønnslippen din.
Kjører du til faste tidspunkt, kan du forhåndsinnstille klokkeslett og dato slik at registreringen starter automatisk.
Nesten like enkelt som å tråkke på gassen og tråkke på bremsen!

Huldt & Lillevik Kjørebok registrerer dine kilometer mens telefonen upåvirket kan benyttes til andre formål.

- Batteribesparende løsning som slår av GPS når det ikke trengs.
- SMS når en reise mellom to lokasjoner er registrert.
- Enkelt å navngi ofte besøkte steder.
- Oversikt som viser godtgjørelse du har til gode.
- Registrer Bom-, Ferje- og diettutgifter.

Har du glemt å registrere dine kilometer? Kom ajour i rekordfart!

Huldt & Lillevik Kjørebok hjelper deg!

- Regner ut teoretisk kjøreavstand.
- Husker og foreslår utgifter som bompenger og ferje hvor dette er aktuelt.
- Foreslår sist brukte strekning eller lagrede ruter.
- Ivaretar regler for statens satser tilbake i tid.

** PDF med Signatur **

Du kan nå enkelt signere og sende din kjørebok på epost direkte fra appen! Bare velg "Send rapport" fra kalender-siden, signèr med fingeren, og send kjørebok-pdf'en til deg selv, eller direkte til Huldt & Lillevik Lønn.

** Let your phone do the job of recording your miles! **

Simple, fast, accurate and transparent - from mobile and directly into your paycheck.
Are you running on a recurring basis, you can preset the time and date so that registration will start automatically.
Almost as easy as stepping on the gas pedal and the brake!

Huldt & Lillevikskjæret travel log recording your miles while unaffected phone can be used for other purposes.

- Battery-saving solution that turns off GPS when not needed.
- SMS when traveling between two locations are recorded.
- Simple naming frequently visited locations.
- Plan showing the remuneration owed to you.
- Register Bom, Ferry and subsistence expenses.

Did you forget to record your miles? Get updated in record time!

Huldt & Lillevikskjæret Triplog help!

- Computes the theoretical driving range.
- Remember and proposes expenditure tolls and ferry where applicable.
- Proposes last used stretch or saved routes.
- Maintains rules for government rates back in time.

PDF Signature with ** **

You can now easily sign and submit your travel log on email directly from the app! Just select "Send Report" from the calendar page, sign with your finger and send travel log-pdf'en to yourself or directly to Huldt & Lillevikskjæret Salary.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less