Telenor Mobil Kontroll Samsung
Telenor Business
2.1.0.323 4.8mb
Tilgang til denne tjenesten forutsetter at bedriften har en Mobil Kontroll avtale.
Med Mobil Kontroll sørger bedriften for at de ansattes mobiltelefoner har det oppsettet og de verktøyene som det er behov for i hverdagen. Mobil Kontroll bidrar også til å sikre bedriftssensitive data på mobiltelefonen. Alt innhold på en stjålet eller mistet mobiltelefon kan slettes når som helst ved å ringe Telenors kundeservice 09000.
Mobil Kontroll gir oversikt og kontroll over mobiltelefonene til bedriftens ansatte. Bedriften får tilgang til en avansert administrasjonsløsning uten å investere i utstyr eller kompetanse. Telenor står for driften av løsningen.
Når sikkerheten er ivaretatt, er det trygt å gi medarbeiderne enkel tilgang til mobil e-post fra bedriftens Exchange server.


Oppgaver som kan utføres sentralt
• Slette innhold på mistet/stjålet mobiltelefon
• Sende og endre oppsett og applikasjoner til mobiltelefonene i bedriften, f.eks e-postoppsett, MMS-oppsett, internett bokmerker
• Mulighet til å låse mobiltelefonen med PIN-kode dersom mobilen er på avveie
• Oversikt over programvare og oppsett på mobiltelefonene
• Differensiere innhold og programvare til ulike brukere og brukergrupper

Access to this feature requires that the company has a Mobile Control Agreement.
The Mobile Control provides enterprise for employee cell phones have the layout and the tools that are needed in everyday life. Mobile Control also helps to ensure business sensitive data on your mobile phone. All content on a lost or stolen cell phone can be deleted at any time by calling Telenor's customer service 09000.
Mobile Control provides visibility and control over mobile phones to corporate employees. The company gets access to an advanced management solution without investing in equipment or expertise. Telenor is responsible for the operation of the solution.
When security is taken care of, it is safe to give employees easy access to mobile e-mail from your corporate Exchange server.


Tasks that can be performed centrally
• Deleting content on lost / stolen cell phone
• Send and change the settings and applications to mobile phones in the enterprise, such as e-mail setup, picture setup, internet bookmarks
• Ability to lock your phone with a PIN when phone is compromised
• Overview of software and setup on mobile phones
• Differentiate content and software for different users and user groups

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less