สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานด้านการวิจัย R&D ที่มุ่งสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยดำเนินงานผ่านการทำงานของศูนย์วิจัยแห่งชาติ 4 ศูนย์ ได้แก่ • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

• ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆ

• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
มุ่งพัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

• ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
มุ่งพัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยี

รวมทั้ง ให้การสนับสนุนและบริการต่างๆ กับภาคเอกชน เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี บริการวิเคราะห์ทดสอบ ศูนย์ปรึกษาการออกแบบละวิศวกรรม ฯลฯ เป็นต้น

National Science and Technology Development Agency (NSTDA.) Is a research unit of R & D aimed at building the capacity of countries in the field of science and technology is critical to the economic and social development. It operates through the work of the National Research Center 4 centers: • Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National (BIOTEC).
       Aimed at developing the biotech

     • National Metal and Materials Technology Center (MTEC).
       Develop technology-related materials.

     • National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC).
       Develop applications in electronics and computer technology.

     • National Nanotechnology Center (NANOTEC).
       Focus on the development of nanotechnology

As well as provide support and services to the private sector, such as low interest loans, tax free. Technology Business Incubator Testing Services Center for Engineering and Design Consultancy, etc etc..

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less