Driva Eget - Kalkyl
Driva Eget - LRF Media
1.4 2.5mb
Appen – som kan öka en småföretagares lönsamhet.
Kalkyler som räknar åt dig. Snabbaste sättet att räkna moms. Senaste nytt för småföretag.
Producerad av Driva Eget, Anders Anderssons oberoende tidskrift som ger lönande råd och alltid står på småföretagarnas sida.


Kalkyler
Fyra kalkyler svarar på småföretagarens viktiga frågor:

1. Hur mycket måste jag fakturera? Visar vad en viss lön motsvarar i fakturerat belopp. Visar hur mycket du som småföretagare måste fakturera varje månad för att få lika mycket som vid en viss månadslön som löntagare. Hänsyn bl a till att du betalar egenavgifter och inte har tjänstepension eller semester.

2.Hur stor lön borde jag ha? Visar vad ett visst fakturerat belopp motsvarar i lön.
Visar hur stor månadslön du som småföretagare borde ha om du skulle vara anställd i stället för att fakturera? Du ser vad fakturorna skulle motsvarar om man tar hänsyn till att du inte har semester eller tjänstepension.

3.Vad kostar lånet? Hur växer kapitalet med ränta på ränta?
Kalkylen kan användas både för företag och privatpersoner. Den beräknar vad räntekostnaden blir om du lånar till en investering eller hur ett kapital växer med ränta på ränta om du placerar pengar - ett engångsbelopp och/eller ett sparande varje månad.

4.Hur lönsam är din firma eller din idé? Visar vinst och marginal.
Hur stor blir vinsten när du säljer ett visst antal av dina produkter? Fyll i antalet som du säljer eller beräknas sälja. Hur mycket måste du sälja för att täcka dina fasta och rörliga kostnader för den firma du har eller den affärsidé du funderar på? Du ser vad gränsen går för att du ska få vinst.

Momskalkylator
Förvandlar blixtsnabbt exklusive moms till inklusive moms – eller inklusive till exklusive.

Nyheter och bloggar
Senaste nyheterna och blogginläggen från Driva Egets sajt driva-eget.se. Uppdateras flera gånger om dagen.

Guider
Handfasta tips och råd som hjälper dig till bättre affärer.

Denna app ersätter den tidigare publicerade Driva Eget Kalkyl.

App - which can increase a small businesses profitability.
Calculations that counts for you. Fastest way to calculate VAT. Latest news for small businesses.
Produced by Power Shareholders, Anders Andersson independent magazine that provides profitable advice and always stands on the SME side.


Calculations
Four calculations responds to small mixer key questions:

1. How much do I bill? Showing what a certain salary equivalent of the amount invoiced. Shows how much you as a small business must invoice every month to get as much as at a certain salary and wage earners. Consideration for example that you pay your own taxes and not have occupational or holiday.

2.How much salary should I have? Shows what a certain amount invoiced equal to the salary.
Shows how much salary you that small business owners should have if you were to be employed in lieu of billing? You see what bills would match if one takes into account that you do not have vacation or retirement.

3.What cost loan? How to grow capital by compound interest?
The model can be used both for businesses and individuals. It calculates what interest cost will be if you borrow for an investment or how a capital grows with compound interest if you place money - a lump sum and / or a savings each month.

4.How profitable, your company or your idea? Showing profit and margin.
What will the profit when you sell a certain number of your products? Please enter the number that you sell or estimated selling. How much you need to sell to cover your fixed and variable costs for the company you have or the business you are considering? You see what the limit is for you to gain profit.

VAT Calculator
Converts instantly excluding VAT including VAT - or including to exclude.

News and Blogs
Latest news and blog posts from Power EGET site run-eget.se. Updated several times a day.

Guides
Hands-on tips and advice to help you to better business.

This app replaces the previously published The Power Equity Calculator.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less