Bims Plus 24 Mobile
Bims Plus
4.0.0 Varies with device
Z nową aplikacją BIMSPLUS 24 Mobile wkraczamy w następną generacje E-Businessu.

Aplikacja z bardzo intuicyjną obsługą pozwala na pełne korzystanie z funkcji serwisu bez względu na to gdzie w danej chwili jesteśmy.

Czy to znalezienie właściwego artykułu, ustalenie jego ceny, sprawdzenie dostępności czy złożenie zamówienia Grupa Bims Plus dzięki mobilnej wersji aplikacji "proponuje więcej" czy to w podróży czy w pracy. Nowa mobilna aplikacja przeznaczona na telefony komórkowe i tablety proponuje funkcjonalności znane z wersji internetowej.


Dobrze wyposażony do pracy ! Tym jest właśnie nowa aplikacja – teraz dostępna także na tablety oraz smartfony wszystkich urządzeń wyposażonych w system Android.

Dzięki aplikacji po zalogowaniu się do systemu znajdziemy się w mgnieniu oka w mobilnym świecie grupy Bims Plus. Atrakcyjny wygląd oraz w jasny i funkcjonalny sposób aplikacja daje dostęp do bazy ponad 200 000 artykułów, umożliwia podglądanie dostępności wybranego towaru w swojej okolicy, daje także możliwość złożenia zamówienia i wysłania towaru bezpośrednio na budowę lub osobistego odbioru.

Bims Plus Mobile

Najważniejsze funkcje z pełnej wersji systemu internetowego teraz na komórce, umożliwiają dostęp do informacji o cenach i dostępności i wiele więcej o każdej porze i w każdym miejscu.

Wyszukiwanie towaru
Wiele sposobów na znalezienie potrzebnego artykułu.

Oferty specjalne
Informacje o wyjątkowych promocjach w wyjątkowych cenach.

Wszystkie zlecenia
Podgląd wszystkich zleceń w jednym miejscu.Skaner kodów
Potrzebny nowy towar? Dzięki kamerze w telefonie wystarczy zczytać kod kreskowy lub QR kod z artykułu a natychmiast otrzymamy informacje o towarze, jego dostępności oraz cenie w poszczególnych lokalizacjach. Kalkulator


Jeżeli stworzymy już koszyk z artykułami dla konkretnej inwestycji możemy następnie dokładnie skalkulować i wyliczyć wszystkie koszty.

Lokalizator


Funkcja dla wszystkich w ruchu: Gdzie znajduje się nasza spółka, wystawa łazienek, hurtowania instalacyjna? Aplikacja znajdzie wszystkie miejsca gdzie jesteśmy. Wiadomości
Najnowsze informacje o ciekawostkach i wydarzeniach w naszej firmie.Wideo


Dostęp do naszej bazy zawierającecej materiały wideo, filmy montażowe.

Aplikacja przeznaczona dla klientów posiadających dostęp do systemu Bims Plus 24.
Nie masz jeszcze konta? skontaktuj się z opiekunem systemu w naszej spółce

With the new application BIMSPLUS 24 Mobile entering the next generation of e-business.

An application with a very intuitive operation allows for full use of the features of the site, no matter where you currently are.

Is it finding the right item, determine its prices, check availability or to order group Bims Plus again with the mobile version of the "proposes more measures" whether on the road or at work. The new mobile application designed for mobile phones and tablets proponuje functionality familiar with the web version.


Well-equipped to work! This is the new app - now available for tablets and smartphones all devices with Android system.

With this application after logging in to the system we find ourselves in the blink of an eye in the mobile world Bims Plus group. Attractive appearance and in a clear, functional app gives you access to a database of over 200 000 products, allows you to preview the selected product availability in your area, give the possibility of placing an order and send the goods directly to the building or personal collection.

Bims Plus Mobile

Key features from the full version online now on your mobile, provide access to information about pricing and availability, and much more at any time and in any place.

Product Search
Many ways to find the required article.

Special Offers
Information about special promotions at exceptional prices.

All orders
Preview all orders in one place.


 
 code scanner
We need new stuff? With the camera on the phone just zczytać barcode or QR code from the article and instantly receive information about the goods, the availability and the price at each location.

Calculator
If you already create a shopping cart with products for a particular investment can then accurately calculate and calculate all costs.

Locator
A function for all traffic: Where is our company, exhibition bathrooms, Hurtowania installation? The application finds all places where we are.

News
For the latest information about events and curiosities of our company.


 
 Video
Access to our database zawierającecej videos, movies assembly.

Application is designed for customers with access to the system Bims Plus 24
Do not have an account yet? Contact your system support in our company

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less