Lider Team
CyberKot93
1.02 Varies with device
BRAK WSPARCIA DLA APLIKACJI OD 06.08.2014, POBIERASZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Jeżeli chcesz mieć większą kontrolę nad swoim biznesem, tworzyć statystyki swojej grupy, ten program jest dla Ciebie. Aplikacja pobiera najważniejsze informacje z drzewka i wyświetla je stronie głównej, jak również zbiera dzienne statystyki na temat ilości zarejestrowanych osób i punktów grupy, istnieje możliwość zapisania ich na karcie SD w pliku .csv, dzięki czemu możemy bez trudu otworzyć je np w Excelu. Program czyta również kontakty z drzewka oraz umożliwia wykonywanie połączeń, opcja jest niedostępna dla osób na drugim planie marketingowym ze względu na przycinanie drzewek. Projekt wciąż jest rozwijany, niedługo zostaną dodane nowe funkcje.
Dodano funkcje wyświetlania drzewka w graficznej wersji (nie działa na drugim planie marketingowym, ze względu na ucinanie drzewek), jest to wersja BETA, moze nie dzialac na wszystkich telefonach.

PRZYSZŁE FUNKCJE:
- eksport kontaktów do grupy stworzonej na telefonie
- robienie notatek o osobach na drzewku

WAŻNE:
- Przy pierwszym uruchomieniu zadbaj o jak najstabilniejsze i szybkie połączenie internetowe (Wi-Fi) w celu potwierdzenia licencji Google Play!!!
- Przy korzystaniu z publicznych sieci wymagających logowania lub ręcznego połączenia (otwiera się nowe okno w przeglądarce i trzeba kliknąć przycisk "Połącz"), wymagane jest, żeby z autoryzować swój telefon dla danej sieci, inaczej program może nie aktualizować sam danych w tle

UPRAWNIENIA:
- Pełen dostęp do internetu
- Zapobieganie przejściu telefonu w stan uśpienia
- Monitorowanie stanu sieci
- Sprawdzanie licencji usługi Market
- Modyfikowanie/usuwanie zawartości karty SD
- Wybieranie numerów telefonów

Aplikacja nie jest żadną oficjalną dystrybucją firmy, pełni ona rolę informacyjną, autor nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody wywołane używaniem tej aplikacji.

LACK OF SUPPORT FOR APPLICATIONS FROM 08/06/2014, DOWNLOAD AT YOUR OWN RISK.

If you want more control over your business, create statistics of their group, this program is for you. The application retrieves the most important information from the tree and displays the home page, as well as collecting daily statistics on the number of registered persons and groups of points, you can save them on an SD card. Csv file so you can easily open them in Excel for example. The program also reads contacts from the tree, and allows you to make calls, this option is not available for people on the second marketing plan due to trimming trees. The project is still being developed, will soon be added new features.
Added functionality to display a tree in the graphic version (does not work on other marketing plan, due to the truncation of trees), this is a BETA version, may not work on all phones.

FUTURE FEATURES:
- Export contacts to a group created on the phone
- Taking notes about the people on the tree

IMPORTANT:
- The first time you take care of the most stable and fast Internet connection (Wi-Fi) to confirm the license Google Play!
- When using public networks that require login or manual connection (opens in a new browser window and you have to click the "Connect") is required to authenticate with your phone to the network, otherwise the program can not update the same data in the background

POWERS:
- Full access to the internet
- Prevent the passage phone to sleep
- Monitor network status
- Market license check
- Modify / delete SD card contents
- Dial phone numbers

The application is not any official distribution company, serves the role of information, the author is not liable for any damage arising from the use of this application.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less