e-fakturomat
itezone.pl Sp. z o.o.
1.0.0 Varies with device
Działanie systemu eFakturomat opiera się na kilku prostych zasadach:
1.Sieć handlowa udostępnia swoim Klientom możliwość samodzielnego wystawienia faktury poprzez przystąpienie do platformy eFakturomat
2.Klient dokonuje zakupu w sieci handlowej i zachowuje paragon
3.W dowolnym momencie Klient loguje się do portalu eFakturomat
4.Klient wprowadza kod z paragonu lub skanuje kod poprzez urządzenie mobilne typu smartphone lub tablet (aplikacja na urządzenia mobilne dla Klienta końcowego udostępniana jest nieodpłatnie)
5.Paragon automatycznie wczytywany jest do bazy, z której Klient pobiera stworzoną do niego fakturę.

Opis działania systemu:

Platforma eFakturomat to system informatyczny, który pozwala na wydrukowanie faktury za zakupione towary/usługi w wybranym sklepie, należącym do sieci powiązanej systemowo z usługą eFakturomat. Unikatowym rozwiązaniem systemu eFakturomat jest możliwość wybrania dowolnych pozycji z paragonu, które mają znaleźć się na fakturze końcowej. Sklepy detaliczne, które przystąpiły do platformy eFakturomat, po zalogowaniu, mogą mieć wgląd we wszystkie wystawione dla swoich Klientów eFaktury.

Klient dokonuje zakupu w dowolnym punkcie należącym do danej sieci handlowej. Uzyskany paragon może w dowolnym momencie zeskanować mobilną aplikacją udostępnioną nieodpłatnie przez producenta. Moduł generowania eFaktury jest sprzężony z modułem skanowania paragonu w aplikacji mobilnej. To właśnie za pośrednictwem owego skanera dokumenty wysyłane są do platformy internetowej. Cały proces odbywa się przez bezpieczne łącza SSL.

Po zeskanowaniu paragonu i przesłaniu informacji do portalu, pliki PDF wraz z gotowymi dokumentami są generowane i przesyłane automatycznie do sieci handlowej i Klienta końcowego. eFaktura jest przypisana do danego Klienta końcowego, tak aby widział on w systemie tylko i wyłącznie swoje dokumenty. Całość funkcjonuje w postaci portalu internetowego, dostępnego po zalogowaniu na indywidualne konto.

Dzięki ogólnodostępnemu portalowi eFakturomat uzyskanie faktury staje się szybkie i proste. Dodatkowo Klient Końcowy może wyeliminować niechciane pozycje na fakturze, co w przypadku wystawiania faktury przez pracownika punktu obsługi, jest niemożliwe. eFaktura uzyskana poprzez portal jest dostępna w każdym momencie i zawiera wszystkie elementy stosowanego przez daną sieć handlową układu graficznego.

EFakturomat system performance based on a few simple rules:
Trade 1.Sieć provides its customers with the ability to self-issue an invoice by joining the platform eFakturomat
2.Klient purchases in the trade network and retain your receipt
3. In any time customer logs on to the portal eFakturomat
4.Klient introduces receipt code or scan code via mobile device or tablet smartphone (application for mobile devices to the final customer is made available free of charge)
5.Paragon is automatically loaded into the database from which the customer gets an invoice created him.

Description of the system:

EFakturomat platform is an information system that allows you to print invoices for purchased goods / services in the selected store belonging to the network associated with the service eFakturomat systemically. EFakturomat unique feature of the system is the ability to select any item with a receipt to be included in the final invoice. Retail stores that have joined the platform eFakturomat, after logging in, you can have a view of all issued to its customers eInvoices.

The customer is purchasing at any point belonging to a commercial network. The resulting bill may at any time to scan the shared mobile application free of charge by the manufacturer. EInvoices generation module is coupled to the scanning module in the mobile application receipt. It is through this scanner documents are sent to the Internet platform. The whole process is done through a secure SSL connection.

After scanning the receipt and sending of information to the portal, PDF files, along with ready-made documents are generated and sent automatically to the commercial network and the end customer. eFaktura is assigned to the final customer, so that he saw in the system only your documents. The whole works in the form of an Internet portal, available after logging into an individual account.

Thanks generally available eFakturomat portal to get the invoice becomes quick and easy. Additionally End Client can eliminate unwanted items on the invoice, as in the case of issuance of invoice by the employee's service point is impossible. eFaktura obtained through the portal is available at any time and contains all the elements used by the network layout trade.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less