HomeOffice360
ALTCONNECT
1.00 Varies with device
HomeOffice360 to aplikacja mobilna dla freelancerów i firm wspomagająca prowadzenie własnego biznesu. Aplikacja jest zintegrowana z serwisem HomeOffice360.pl i umożliwia szybki dostęp do Twoich danych znajdujących się w serwisie oraz wykonywanie najważniejszych operacji.

Przetestuj wersję DEMO! Bez konieczności rejestracji i bez żadnych zobowiązań!

Funkcje aplikacji:
-przeglądanie miesięcznych kosztów stałych i jednorazowych ze wszystkich kont
-oznaczanie kosztów jako zapłacone
-przeglądanie miesięcznych przychodów cyklicznych i jednorazowych ze wszystkich kont
-oznaczanie przychodów jako zapłacone
-cashflow
-konfigurowalny pulpit z systemem widgetów: Nadchodzące płatności, Zaległe płatności, Podsumowanie miesiąca
-możliwość zabezpieczenia dostępu do aplikacji przez "lock pattern"
-przydatne informacje oraz porady w formie bloga

HomeOffice360.pl to serwis dla freelancerów i firm prowadzących działalność o charakterze projektowym (np. programiści, graficy). Dzięki serwisowi będziesz wiedzieć więcej o swojej firmie. Dowiesz się m.in.:
-czy Twój ostatni projekt był rentowny
-ile pieniędzy będziesz mieć na koncie za 2 miesiące
-jakie masz koszty stałe
-ile godzin tygodniowo pracujesz

HomeOffice360 is a mobile application for freelancers and companies supporting running your own business. The application is integrated with service HomeOffice360.pl and provides quick access to your data contained in this website and perform major surgery.

Test the demo version! Without the need to register and no strings attached!

App Features:
-Browse monthly fixed costs and one-off for all accounts
Stands for costs as paid
-Browse monthly recurring and one-time revenues from all accounts
Stands for revenues as paid
-cashflow
-konfigurowalny desktop with widgets system: Upcoming payments, outstanding payments, Summary of the month
-Ability to secure access to applications via the "lock pattern"
-Useful information and advice in the form of a blog

HomeOffice360.pl is a service for freelancers and companies doing business on a project (eg. Software developers, graphic designers). With the service you will know more about your company. You will learn m.in .:
-whether Your last project was profitable
-How much money you will have in your account in 2 months
-What you have fixed costs
How many hours a week working

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less