Computerworld Polska
IDG Poland S.A.
1.25780 Varies with device
Computerworld to najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji o zastosowaniach technologii informatycznych w przedsiębiorstwach, dostawcach rozwiązań informatycznych i usług biznesowych, a także o zarządzaniu i trendach gospodarczych.

Magazyn jest adresowany do osób podejmujących decyzje dotyczące strategii i inwestycji informatycznych w przedsiębiorstwach, bankach, urzędach, instytucjach i innych organizacjach. Dostarcza wszechstronnej, rzetelnej i aktualnej wiedzy o proponowanych przez polski i światowy rynek rozwiązaniach informatycznych, a także wyczerpująco informuje o wchodzących w ich skład: usługach, oprogramowaniu i sprzęcie.

Szczególną wagę przywiązuje do pokazywania pozytywnych przykładów zastosowań informatyki w konkretnych miejscach w Polsce. Reportaże i opisy zastosowań uzupełniają informacje dotyczące biznesowej strony korzystania z informatyki: efektywności inwestycji, reorganizacji struktur przedsiębiorstw, zarządzania projektami, budowania przewagi konkurencyjnej firm.

Computerworld is the most reliable and up-to-date source of information about the use of information technology in enterprises, suppliers of IT solutions and business services, as well as the management and economic trends.

The magazine is aimed at people making decisions about strategy and investment in enterprises, banks, offices, institutions and other organizations. Supplies comprehensive, reliable and up to date knowledge offered by the Polish and global market for IT solutions, and fully inform their constituent: services, software and hardware.

Special attention is given to show positive examples of applications of computer science in specific places in Poland. Feature and application notes complement the information on the business side of information technology: the efficiency of investment, reorganization of structures, project management, building competitive advantage of companies.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less