Roomcajs - ewidencja przebiegu
Mobile Experts
1.0 Varies with device
Aplikacja „Roomcajs – ewidencja przebiegu” umożliwia prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów w celu pełnego odliczenia podatku VAT.

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT od samochodów wykorzystywanych w 100% w celach prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

Aplikacja „Roomcajs – ewidencja przebiegu” pozwala na prowadzenie takiej ewidencji w intuicyjny i przyjazny dla podatnika sposób. Na koniec okresu rozliczeniowego aplikacja umożliwia wygenerowanie raportu (w postaci pliku .rtf) z prowadzonej w tym okresie ewidencji i przesłanie jej na e-mail w celu wydrukowania i zarchiwizowania dla celów dokumentacyjnych oraz okazania w przypadku ewentualnej kontroli urzędu skarbowego.

Aplikacja „Roomcajs – ewidencja przebiegu” pozwala na prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów zgodnie z wymaganiami określonymi ustawą o VAT oraz przepisami określonymi przez urzędy skarbowe, co oznacza, że umożliwia użytkownikowi podanie:
• numeru rejestracyjnego pojazdu wykorzystywanego do celów prowadzonej działalności gospodarczej,
• kolejnych pojazdów (jeżeli jest ich więcej u danego przedsiębiorcy),
• danych osoby kierującej (może być więcej niż jeden kierowca, w przypadku gdy z samochodu służbowego korzysta więcej osób/kierowców u danego przedsiębiorcy),
• daty przejazdu (wprowadza się automatycznie),
• stanu licznika w momencie rozpoczęcia przejazdu służbowego,
• miejsca przejazdu, do którego udaje się kierowca (możliwość wybrania z listy dostępnych w aplikacji miejsc, z tych które były już wcześniej wprowadzone),
• punktów pośrednich na ewidencjonowanej trasie przejazdu,
• stanu licznika po osiągnięciu punktu docelowego,
• w jakim celu został wykonany przejazd (możliwość wybrania z listy dostępnej w aplikacji z wcześniej wprowadzonych w aplikacji celów przejazdu).

UWAGA!

Wersja trial umożliwia bezpłatne korzystanie z aplikacji w okresie 15 dni. Aby użytkownik mógł dalej korzystać z aplikacji konieczny jest zakup jednorazowej, bezterminowej licencji.
Koszt jednorazowego zakupu licencji zwróci się już po przejechaniu nieco ponad 100 kilometrów.

Jak zacząć korzystać z aplikacji „Roomcajs – ewidencja przebiegu” ?
krok 1 - Na ekranie szybkiego startu podaj podstawowe informacje o podatniku i pojeździe,
krok 2 - Na ekranie nowego przejazdu wprowadź dane niezbędne do rozpoczęcia podróży,
krok 3 – kończąc przejazd pamiętaj o uzupełnieniu przebiegu końcowego
krok 4 – po zakończeniu okresu rozliczeniowego przejdź do ekranu „Ewidencja”. Po kliknięciu na ikonę koperty zostanie wygenerowany dokument, który możesz przesłać e-mailem
krok 5 – jeśli zapomniałeś dodać wcześniejszego wpisu możesz skorzystać z opcji „Dodaj przejazd archiwalny”
Krok 6 – Każdy z wprowadzonych wpisów możesz edytować z poziomu ekranu ewidencji, lub za pomocą edytora w wygenerowanym dokumencie

The "Roomcajs - Running Registry" allows keeping records of vehicles in the course of the full deduction of VAT.

From 1 April 2014, new regulations regarding the deductibility of VAT on cars used in 100% of the objectives pursued by the taxpayers business.

The "Roomcajs - Running Registry" allows for the pursuit of such records in an intuitive and friendly manner for the taxpayer. At the end of the billing application allows you to generate a report (in the form of a file. Rtf) of the activities carried out during recording and send it to an e-mail to print and archive for documentation purposes and to show if possible check the tax office.

The "Roomcajs - Running Registry" allows you to record keeping cycle of a vehicle in accordance with the requirements of the Law on VAT and regulations set by the tax authorities, which means that it allows the user to specify:
• the registration number of the vehicle used for the purposes of the business,
• another vehicle (if there is more from a company)
• details of the person in charge (may be more than one driver, where a company car is used by more people / drivers in the undertaking)
• date of travel (introduced automatically)
• the counter at the start of official travel,
• space travel, which goes to the driver (can select from a list of application sites from those that have already been made),
• ewidencjonowanej intermediate points on the journey,
• the counter when you reach your destination,
• the purpose for which journey has been made (the ability to select from a list of available applications previously entered in the application purpose of).

NOTE:

The trial version allows free use of the application within 15 days. For a user to continue using the application you must purchase a one-time, perpetual license.
The cost of a single license purchase will pay for itself after driving a little over 100 kilometers.

As you begin to use the application "Roomcajs - Registry Running"?
Step 1 - Quick Start screen, enter basic information about the taxpayer and the vehicle,
Step 2 - On the new ride, enter the data needed to start the journey,
Step 3 - ending journey, be sure to supplement the course of the final
Step 4 - after the settlement period, go to the "records". After clicking on the envelope icon will generate a document that you can send by e-mail
Step 5 - If you forgot to add pre-registration you can use the "New Journey archive"
Step 6 - Each of the entries entered, you can edit the registry screen, or using the editor in the generated document

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less