Kongres PR 2016
Mobile Madness
1.0 Varies with device
W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w Rzeszowie, odbędzie się Kongres Profesjonalistów Public Relations, w którym corocznie uczestniczy ponad 200 osób.

Jego organizatorami są Newsline sp. z o.o. oraz Ideo sp. z o.o. Kongres skierowany jest zarówno do ekspertów, specjalistów, ale także do osób, które dopiero rozpoczynają swoją pracę w branży PR.

Głównym tematem najbliższego wydarzenia będą relacje z mediami i promocja wydarzeń. Warto w tym miejscu zauważyć, iż aby organizowany projekt odniósł sukces, niezbędna jest nie tylko jego profesjonalna organizacja, ale także odpowiednia komunikacja. Konieczne jest przy tym poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, bo tylko to co pozwala nam się wyróżnić, może wzmocnić oczekiwane efekty. Czasem trzeba przyjrzeć się także tym, którzy z sukcesem realizowali różne projekty i kampanie – warto korzystać z dobrych doświadczeń. Elementem promocji wydarzeń są też relacje z mediami lokalnymi lub ogólnopolskimi. Niestety z tym bywa różnie, o czym będzie mowa podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations.

On 21-22 April 2016. In Rzeszów, the Congress Public Relations Professionals, which annually involves more than 200 people.

Its organizers are Newsline sp. O.o. and Ideo sp. o.o. The conference is addressed to both experts, specialists, but also for people who are just starting their work in PR.

The main theme of the next event will be the relationship with the media and promotion events. It should be noted that in order to organized the project a success, it is necessary not only his professional organization, but also the appropriate communication. It is necessary at the same time the search for creative solutions, because only that which allows us to distinguish, can strengthen the expected results. Sometimes you have to look up to those who successfully WORKED various projects and campaigns - should benefit from the good experiences. Element of promotion events are also relationships with the local media or nationwide. Unfortunately, this happens in different ways, which will be discussed during the Congress Public Relations Professionals.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less