Yanosik - FlotisMobile
Neptis SA
1.1.2 Varies with device
FlotisMobile to aplikacja umożliwiająca monitorowanie pojazdów, usprawniająca zarządzanie zespołem i weryfikację zadań realizowanych w firmie. Pozwala ona na sprawdzanie pozycji kierowców w czasie rzeczywistym, archiwizowanie tras i przegląd ich historii. Zapamiętuje również dane szczegółowe, takie jak informacje o miejscach i czasach postojów.

Usługa FlotisMobile jest rozwiązaniem kompleksowym, łączącym funkcjonalności monitoringu i nawigacji, udoskonalanym obecnie w kierunku rozwoju funkcji CRM.

Pozwala ona na:

• podgląd pozycji pojazdów w czasie rzeczywistym na mapie,
• bieżącą weryfikację zadań realizowanych poza siedzibą firmy,
• usprawnienie pracy floty dzięki bezpłatnej nawigacji online z danymi o aktualnym natężeniu ruchu,
• optymalizację czasu pracy dzięki komunikatom ostrzegającym o utrudnieniach na drodze,
• koordynację działań zespołu dzięki rozwijanym funkcjom CRM.

Mapa w aplikacji prezentuje aktualne natężenie ruchu na drogach, zawiera nazwy miast i osiedli, stacje benzynowe i ceny paliw, miejsca częstych kontroli. Uwzględnione są na niej również wszystkie zgłoszenia pochodzące użytkowników systemu Yanosik.

FlotisMobile z funkcją asystenta kierowcy zapewnia obopólne wsparcie - gwarantuje pełną ochronę floty, ale wspomaga też pracowników, informując ich na bieżąco o wydarzeniach na drodze: fotoradarach, kontrolach prędkości, kontrolach ITD i wypadkach drogowych.

FlotisMobile is an application to monitor vehicles to streamline the management team and verification tasks for the company. It allows you to verify the position of the drivers in real-time archiving routes and review their history. It also remembers the details, such as information about the places and times stops.

FlotisMobile service is a comprehensive solution that combines the functionality of monitoring and navigation, now perfected in the direction of the CRM functions.

It allows you to:

• View the location of vehicles in real time on the map,
• continuous review of tasks performed outside the company,
• streamlining of the fleet with the free navigation online data about the current traffic,
• optimization of working time with the communications to warn of obstacles on the road,
• coordination of the team due to the drop-down CRM functions.

Map application shows the current volume of traffic on the road, contains the names of towns and settlements, gas stations and fuel prices, a place of frequent inspection. Included on it are also all reports from users of the system Yanosik.

FlotisMobile with the function of assistant driver provides mutual support - ensures full protection of the fleet, but also supports employees, informing them up to date on events on road safety cameras, speed controls, checks ITD and road accidents.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less