PoqAd
Poqad
1.1 Varies with device
PoqAd
Jest aplikacją internetową do tworzenia aplikacji mobilnych, adresowaną do przedsiębiorstw sektora MSP oraz do wszystkich zainteresowanych tworzeniem aplikacji mobilnych bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych. Dzięki tej aplikacji możesz podglądać na bieżąco efekty tworzenia na swoim telefonie jeszcze przed opublikowaniem aplikacji w storze.

Aplikacja Poqad jest odpowiedzią na brak odpowiednich narzędzi wspomagających przedsiębiorstwa sektora MSP w przygotowaniu, zrządzaniu, koordynowaniu działań marketingowych na rynku. E-usługa umożliwia użytkownikom tworzenie własnymi siłami aplikacji mobilnych, które następnie będą wspierać przedsiębiorstwa sektora MSP, w zakresie tworzenia, zarządzania, koordynowania działaniami o charakterze promocyjno- marketingowym bez względu na branżę w jakiej one funkcjonują. Wytworzone aplikacje będą publikowane, a klienci końcowi pobierając je na swoje urządzenia mobilne będą w ciągłym kontakcie z właścicielem punktu handlowego, restauracji, klubu fitness, itp.

Dostępne Moduły:
*Powiadomienia - integrowania aplikacji z wybraną stroną internetową za pomoca kanałów rss. Każdy dodany news, automatycznie pojawi się również na urządzeniach mobilnych klientów.
*Kontakt – adresy, numery telefonów, link do www, e-maile
*Mapa - dowolna ilość lokalizacji, łączenie z wydarzeniami, wskazówki dojazdu, kontakt
*Plan obiektu - lokalizacja wyznaczanie trasy
*Wydarzenia - automat zaproszeń, fotogaleria, video, lokalizacja, linkowanie rezerwacji
*Galeria – albumy, kategorie, łączenie z wydarzeniami, lokalizacja
*Video – filmy z youtube, udostępnianie na facebooku, udostępnianie na tweeterze
*Społeczności - integracja z twitter, integracja z google+, posty, tweety
*Integracja z Facebookiem - integracja z fb ( kanały rss), powiadomienia, zdjęcia, posty
*Menu- Kilka widoków menu
*Rezerwacje – integracja z zewnetrzm systemem do rezerwacji
*Sklep – katalog z możliwością zdeklarowania cen i kategorii
*karta lojalnościowa – zbierabnie znaczków, które potem można wymienić na gratis w zależności od pomysłu *twórcy aplikacji. Wykorzystanie kodów QR, tagów NFC, geolokalizacji,
*Notyfikacje PUSH – możliwość wysyłania powiadomień na telefony klientów
*Augumented Reality - skanowanie obrazów nakładanie obrazu filmy linki do www

Za mało?
Dzięki modułowi Info możesz załączyć dowolną treść sformatowaną w języku HTML i wyświetlić ją w aplikacji na smartfonach użytkowników. Powstaje możliwość samodzielnego utworzenia tego, czego brakuje Ci w gotowych funkcjonalnościach PoqAd.

Znajdź nas:
Na facebooku: https://www.facebook.com/poqadapp?fref=ts
Na naszej stronie internetowej: poqad.com
Na Google + : ttps://plus.google.com/109916219659533871075/about

PoqAd
Is a web application for creating mobile applications, addressed to the SME sector and all interested in creating mobile applications without programming skills. With this application you can preview effects in real time to create on your phone even before the publication of the application in STORZ.

Poqad application is a response to the lack of appropriate tools supporting the SME sector enterprises in the preparation, zrządzaniu, coordinating marketing activities in the market. E-service allows users to create their own mobile applications forces, which then will support the SME sector companies in the development, management, coordinate the operations of a promotional and marketing no matter what industry in which they operate. The resulting applications will be published and end customers downloading them on their mobile devices will be in constant contact with the owner of the mall, restaurant, club, etc.
 
Available modules:
* Notifications - integrating applications to the selected website using RSS feeds. Each news added automatically will also appear on mobile devices customers.
* Contacts - addresses, phone numbers, a link to the web, e-mails
* Map - any number of locations, combining the events, directions, contact
* Plan facility - the location routeing
* Events - vending invitations, photo gallery, video, location, linking booking
* Gallery - albums, categories, joining the events, location
* Video - YouTube videos, share on Facebook, tweeted sharing
* Community - integration with twitter, integration with google +, posts, tweets
* Facebook integration - integration with fb (RSS feeds), notifications, photos, posts
* Menu- Several views menu
* Reservations - integration with zewnetrzm system to book
* Store - catalog with the possibility of declaring a price and category
* Loyalty card - zbierabnie stamps, which later can be exchanged for free depending on the idea of ​​* application developers. The use of QR codes, NFC tags, geolocation,
* PUSH Notifications - the ability to send notifications to mobile customers
* Augumented Reality - overlay image scanning images, links to internet video

Too little?
And thanks to info you can attach any content formatted in HTML and display it in an application for smartphones users. It becomes possible to independently create what you lack in ready-made functionalities PoqAd.

Find us:
On Facebook: https://www.facebook.com/poqadapp?fref=ts
On our website: poqad.com
Google +: ttps: //plus.google.com/109916219659533871075/about

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less