MOBIUS Corax
SYNERGIZER
2.8.13 Varies with device
W warunkach ostrej konkurencji rynkowej firmy prześcigają się w sposobach na zdobycie nowych Klientów. Wykorzystywane są nowe kanały sprzedaży – coraz częściej sprzedaż ma miejsce u nabywcy. Aby firma mogła być jak najbliżej swoich Klientów, potrzebne są nowe formy wsparcia. Takie wsparcie to MOBIUS – nowoczesne rozwiązanie stworzone z myślą o nowej jakości wsparcia reprezentantów.

MOBIUS to system klasy SFA, FFA (Sales Force Automation / Field Force Automation), czyli narzędzie wspomagające zarządzanie, usprawniające prowadzenie działań handlowych i serwisowych w terenie.W porównaniu do dotychczasowych rozwiązań mobilnych, MOBIUS w dużo wyższym stopniu usprawnia pracę terenowych służb przedsiębiorstwa. Aplikacja mobilna umożliwia szybkie i ergonomiczne dotarcie do niezbędnych informacji, także do takich materiałów multimedialnych wspierających procesy sprzedażowe i merchandisingowe, np.: zdjęcia, filmy, prezentacje, planogramy, ekspozycje, itd.

In a highly competitive market companies compete in ways to gain new customers. Utilize new sales channels - more frequently the sale takes place at the customer. So the company can be as close to its customers, we need new forms of support. Such support is MOBIUS - a modern solution designed for new quality support representatives.

MOBIUS is a system of the SFA, FFA (Sales Force Automation / Field Force Automation), which is a utility for managing, conducting activities to improve sales and service in terenie.W compared to existing mobile solutions, MOBIUS a much higher degree improves the working field services company. Mobile application allows quick and ergonomic reach the necessary information, such as multimedia support and merchandising sales processes, eg: photos, videos, presentations, planograms, exhibitions, etc.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less