Bexexpress kurirska služba
Ivana Pavic
2.1 Varies with device
Bexexpress Android aplikacija omogućava Vam:

- jednostavno praćenje statusa pošiljke u realnom vremenu
- zakazivanje kurira
- dobijanje cene usluga na osnovu unetih podataka
- pronalaženje informacija o kontakt podacima naših distributivnih centara i paket shop-ova
- najnovije ponude

Aplikacija zahteva uspostavljenu vezu sa internetom.

Opis opcija:

* PRAĆENJE POŠILJKE: Potrebno je da unesete broj koji ste dobili prilikom zakazivanja kurirske usluge - broj pošiljke i kliknete na dugme POTVRDI. Nakon toga dobićete tačne podatke o statusu vaše pošiljke: vreme prijave pošiljke, datum preuzimanja i dostave...

* ZAKAŽITE KURIRA: Potrebno je da popunite obavezne podatke o Pošiljaocu i da kliknete na dugme POTVRDI.
Nakon toga možete dodatno uneti podatke o Primaocu i Pošiljci, ovi podaci nisu obavezni, ali njihovim unošenjem ćete skratiti vreme potrebno za potvrđivanje vaše rezrevacije.
Ukoliko ste dobili poruku da je Vaš zahtev uspešno prosleđen, naš operater će Vas kontaktirati u najbržem mogućem roku i potvrditi Vaše zakazivanje.

* CENOVNIK: Kako bi ste dobili informaciju o osnovnoj ceni usluga potrebno je da unesete ukupno paketa koje želite da pošaljete i da izaberete kategoriju kojoj pripadaju ti paketi. Kada pritisnete dugme POTVRDI dobićete informaciju o ceni.
Ukoliko vas zanima cenovnik i za ostale raspoložive usluge potrebno je da popunite polja predviđena za njih. Na ovaj način dobićete tačnu informaciju koliko iznosi svaka usluga pojedinačno kao i ukupnu cenu.

* KONTAKT: Pritiskom na dugme kontakt otvoriće Vam se mapa pokrivenosti našim distributivnim centrima u Srbiji. Klikom na bilo kog od njih dobićete tačnu adresu na kojoj se centar nalazi. Opšte informacije vezane za Bexexpress d.o.o možete dobiti klikom bilo gde van mape.

* NOVO u ponudi: Obaveštavamo vas o novinama u našem poslovanju. Našim klijentima omogućili smo izveštaje o pošiljkama putem SMS i EMAIL-a. Potrebno je samo da se obrate call centru i zatraže ovu vrstu usluge.
Takođe, radi bezbednijeg transporta omogućili smo i ambalažu - kutije za vaše pakete različitih dimenzija koje možete preuzeti u okviru naših paketshopova.

Sve Vaše sugestije i zapažanja vezano za aplikaciju možete nam slati na mail webadmin@bex.rs kako bi smo mogli blagovremeno da reagujemo i unapredimo našu dalju saradnju.

Bexexpress Android application allows you to:

- Easily track the status of shipments in real time
- Scheduling couriers
- Obtaining the cost of services from data
- Finding information about the contact information of our distribution centers and package shop's
- Latest offers

The application requires an established Internet connection.

Description of options:

* Shipment tracking: You need to enter the number that you received when scheduling courier services - the number of shipments and click OK. After that you can get accurate information about the status of your shipment: the time of application delivery, the date of taking over and delivery ...

* SCHEDULE couriers: It is necessary to fill in the required information on the sender and click OK.
After that, you can also enter data about the recipient and shipment, these data are not required, but their introduction will shorten the time required to confirm your rezrevacije.
If you get a message that your request is successfully submitted, our operator will contact you as soon as possible to confirm your appointment.

* PRICE: To get information on the basic price of services need to enter the total package that you want to send and select the category they belong to these packages. When you press the OK button you can get information about the price.
If you want to know the price list for other available services please fill in the fields provided for them. In this way you can get accurate information as is each service separately and the total price.

* CONTACT: Press the button to open the contact you coverage map our distribution centers in Serbia. Clicking on any of them can get the exact address where the center is located. General information related to Bexexpress Ltd. can be obtained by clicking anywhere outside the folder.

* New: inform you about news in our business. To our clients, we have reports on shipments via SMS and email. It is only necessary to contact the call center and ask for this type of service.
Also, to safer transport, we have included packaging - boxes for your packages of various sizes which can be downloaded within our paketshopova.
 
All your suggestions and observations regarding the application can send to us by mail webadmin@bex.rs us to be able to react promptly and develop our further cooperation.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less